VII sjednica 27.decembar 2018.godine, sa početkom u 09:00 časova

1. Prijedlog odluke o Budžetu Glavnog grada – Podgorice za 2019. godinu;

2. Prijedlog odluke o zaduženju Glavnog grada Podgorica;

3. Prijedlog programa uređenja prostora Glavnog grada Podgorice za 2019. godinu;

4. Prijedlog odluke o donošenju Detaljnog urbanističkog plana „Pobrežje – zone A, B i C“ u Podgorici;

5. Prijedlog odluke o donošenju Detaljnog urbanističkog plana „Pobrežje – zone D i E“ u Podgorici;

6. Prijedlog odluke o donošenju Detaljnog urbanističkog plana „RTV Centralne djelatnosti“ u Podgorici;

7. Prijedlog odluke o donošenju Detaljnog urbanističkog plana „Zabjelo B“ u Podgorici;

8. Prijedlog odluke o donošenju Detaljnog urbanističkog plana „Zabjelo B – zona stanovanja“ u Podgorici;

9. Prijedlog odluke o donošenju Detaljnog urbanističkog plana „Zabjelo B1“ u Podgorici;

10. Prijedlog odluke o donošenju Detaljnog urbanističkog plana „Zabjelo – Zelenika“ u Podgorici;

11. Prijedlog odluke o donošenju Detaljnog urbanističkog plana „Momišići B“ u Podgorici;

12. Prijedlog odluke o donošenju Detaljnog urbanističkog plana „Gornja Gorica 3 – dio B“ u Podgorici;

13. Prijedlog odluke o donošenju Detaljnog urbanističkog plana „Murtovina“ u Podgorici;

14. Prijedlog odluke o donošenju Detaljnog urbanističkog plana „Dajbabska gora“ u Podgorici;

15. Prijedlog odluke o donošenju Detaljnog urbanističkog plana „Drač – Cvijetin brijeg“ u Podgorici;

16. Prijedlog odluke o donošenju Detaljnog urbanističkog plana „Drač – za urbanu cjelinu 1.2 Nova Varoš“ u Podgorici;

17. Prijedlog odluke o donošenju Detaljnog urbanističkog plana „Zagorič 1“ u Podgorici;

18. Prijedlog odluke o donošenju Urbanističkog projekta  Detaljni urbanistički plan „Stara Varoš – dio zone A“ u Podgorici;

19. Prijedlog odluke o donošenju Urbanističkog projekta Detaljni urbanistički plan „Servisi i skladišta – Cijevna“ u Podgorici;

20. Prijedlog odluke o zaradama lokalnih službenika i namještenika u Glavnom gradu;

21. Prijedlog odluke o visini naknade za rad istaknutih stručnjaka i stručnih lica u komisiji za provjeru kompetencija, znanja i sposobnosti i komisiji za provjeru znanja, sposobnosti, kompetencija i vještina;

22. Prijedlog odluke o osnivanju Javne ustanove za brigu o djeci „Dječji savez“ Podgorica;

23. Prijedlog odluke o stavljanju van snage Odluke o davanju saglasnosti za razmjenu nepokretnosti između Glavnog grada – Podgorice, sa jedne strane i privrednih društava „Uniprom“ d.o.o. Nikšić i „Uniprom KAP“ d.o.o. Podgorica sa druge strane, za potrebe izgradnje gradskog postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Podgorici, broj 02-030/17-430 od 11.aprila 2017. godine;

24. Prijedlog odluke o prodaji građevinskog zemljišta u zahvatu Detaljnog urbanističkog plana„Zlatica B“ – Izmjene i dopune;

25. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za zasnivanje stvarne službenosti na neodređeno vrijeme uz naknadu na dijelu katastarskih parcela broj 1287 i broj 1288 KO Dajbabe;

26. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za zasnivanje stvarne službenosti na neodređeno vrijeme uz naknadu na dijelu katastarske parcele, broj 2090/975 KO Podgorica III;

27. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za zasnivanje stvarne službenosti na neodređeno vrijeme uz naknadu na dijelu katastarskih parcela broj 11/9, broj 11/3, broj 2700/2 i broj 2702 KO Vranj;

28. Program rada „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Podgorica za 2019. godinu, sa Prijedlogom odluke o davanju saglasnosti na Program rada;

29. Program rada „Čistoća“ d.o.o. Podgorica za 2019. godinu, sa Prijedlogom odluke o davanju saglasnosti na Program rada;

30. Program rada „Deponija“ d.o.o. Podgorica za 2019. godinu, sa Prijedlogom odluke o davanju saglasnosti na Program rada;

31. Program rada „Tržnice i pijace“ d.o.o. Podgorica za 2019. godinu, sa Prijedlogom odluke o davanju saglasnosti na Program rada;

32. Program rada „Komunalne usluge“ d.o.o. Podgorica za 2019. godinu, sa Prijedlogom odluke o davanju saglasnosti na Program rada;

33. Program rada „Pogrebne usluge“ d.o.o. Podgorica za 2019. godinu, sa Prijedlogom odluke o davanju saglasnosti na Program rada;

34. Program rada „Zelenilo“ d.o.o. Podgorica za 2019. godinu, sa Prijedlogom odluke o davanju saglasnosti na Program rada;

35. Program rada „Parking servis Podgorica“ d.o.o. Podgorica za 2019. godinu, sa Prijedlogom odluke o davanju saglasnosti na Program rada;

36. Program rada Agencije za stanovanje d.o.o. Podgorica za 2019. godinu, sa Prijedlogom odluke o davanju saglasnosti na Pogram rada;

37. Program rada „Putevi“ d.o.o. Podgorica za 2019. godinu, sa Prijedlogom odluke o davanju saglasnosti na Program rada;

38. Program rada Agencije za izgradnju i razvoj Podgorice d.o.o. Podgorica za 2019. godinu, sa Prijedlogom odluke o davanju saglasnosti na Program rada;

39. Program rada „Sportski objekti“ d.o.o. Podgorica za 2019. godinu, sa Prijedlogom odluke o davanju saglasnosti na Program rada;

40. Program rada Javne ustanove Kulturno-informativni centar „Budo Tomović“ za 2019. godinu, sa Prijedlogom odluke o davanju saglasnosti na Program rada;

41. Program rada Javne ustanove Kulturno-informativni centar „Zeta“ Golubovci za 2019. godinu, sa Prijedlogom odluke o davanju saglasnosti na Program rada;

42. Program rada Javne ustanove Kulturno-informativni centar „Malesija“ Tuzi za 2019. godinu, sa Prijedlogom odluke o davanju saglasnosti na Program rada;

43. Program rada Javne ustanove Muzeji i galerije Podgorice za 2019. godinu, sa Prijedlogom odluke o davanju saglasnosti na Program rada;

44. Program rada Javne ustanove Narodna biblioteka „Radosav Ljumović“ Podgorica za 2019. godinu, sa Prijedlogom odluke o davanju saglasnosti na Program rada;

45. Program rada Javne ustanove Gradsko pozorište Podgorica za 2019. godinu, sa Prijedlogom odluke o davanju saglasnosti na Program rada;

46. Program rada Javne ustanove za smještaj, rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika psihoaktivnih supstanci Podgorica za 2019.godinu, sa Prijedlogom odluke o davanju saglasnosti na Program rada;

47. Program rada Javne ustanove za brigu o djeci „Dječji savez“ Podgorica za 2019. godinu, sa Prijedlogom odluke o davanju saglasnosti na Program rada;

48. Program rada Javne ustanove Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju Podgorica za 2019. godinu, sa Prijedlogom odluke o davanju saglasnosti na Program rada;

49. Izbor i imenovanja.