IX sjednica 11. april 2019. godine, sa početkom u 10:00 časova

1. Izvještaj o radu Gradonačelnika, organa uprave Glavnog grada i službi za 2018. godinu;

2. Prijedlog odluke o određivanju naziva trga i ulica u Podgorici;

3. Prijedlog odluke o pečatima Glavnog grada;

4. Prijedlog odluke o prodaji građevinskog zemljišta – urbanističkih parcela broj UP1, UP3 i UP5 u zahvatu DUP–a „Konik-Stari aerodrom Faza III“ –Izmjene i dopune;

5. Prijedlog odluke o prenosu prava raspolaganja Crnoj Gori na nepokretnostima označenim katastarskom parcelom broj 2211/1 KO Podgorica II;

6. Prijedlog odluke o preuzimanju dijela garancije date po kreditu za izgradnju Regionalnog reciklažnog centra u okviru „Deponije“ d.o.o. Podgorica na osnovu ugovora između Vlade Crne Gore i Glavnog grada Podgorice, br.01-031/09-3867 od 04. juna 2009. godine;

7. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za zaključenje Poravnanja u cilju okončanja sudskog spora pred Osnovnim sudom u Podgorici u predmetu P.br. 7500/17;

8. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za zaključenje sudskog poravnanja pred Osnovnim sudom u Podgorici, u predmetu P.br.6267/18;

9. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za sporazumno rješavanje imovinsko pravnih odnosa na nepokretnostima Blažić Srdjana i Bjelobrković Rajke u zahvatu DUP-a “Stambena zajednica VI- Kruševac”;

10. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za brisanje zabilježbi roka izgradnje objekta i pribavljanja upotrebne dozvole;

11. Prijedlog odluke o rješavanju stambenih potreba lica koja bira ili imenuje Skupština Glavnog grada i Gradonačelnik i drugih lica čiji je rad od posebnog interesa za Glavni grad;

12. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku Odbora direktora “Vodovod i kanalizacija” d.o.o. Podgorica, br. 6834 od 26.03.2019. godine o otkupu energetske infrastrukture od strane “Crnogorskog elektrodistributivnog sistema” d.o.o. Podgorica;

13. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmjeni Statuta Društva sa ograničenom odgovornošću “Vodovod i kanalizacija” Podgorica;

14. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta “Putevi” d.o.o. Podgorica;

15. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmjeni Statuta Društva sa ograničenom odgovornošću Agencija za stanovanje – Podgorica;

16. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku Odbora direktora ”Tržnice i pijace” d.o.o. br. 1970 od 26.03.2019. godine;

17. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku Odbora direktora “Sportski objekti“ d.o.o. za realizaciju bespovratne donacije – izgradnje privremenih sportskih objekata – otvorenih terena za košarku i basket, br. 1267/19 od 22.02.2019. godine;

18. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Statut Javne ustanove za brigu o djeci “Dječji savez” Podgorica;

19. Izbor i imenovanja