X sjednica 13. jun 2019. godine, sa početkom u 10:00 časova

D n e v n i   r e d: 1. Prijedlog Završnog računa Budžeta Glavnog grada – Podgorice za 2018. godinu; 2.Prijedlog oduke o bližim kriterijumima za korišćenje sredstava tekuće i stalne budžetske rezerve; 3.Prijedlog odluke…

Saziv X sjednice Skupštine 2019. godina

Saziv X sjednice Skupštine 2019. godina