X sjednica 13. jun 2019. godine, sa početkom u 10:00 časova

D n e v n i   r e d:

1. Prijedlog Završnog računa Budžeta Glavnog grada – Podgorice za 2018. godinu;

2.Prijedlog oduke o bližim kriterijumima za korišćenje sredstava tekuće i stalne budžetske rezerve;

3.Prijedlog odluke o naknadi za korišćenje prostora bespravnog objekta;

4.Prijedlog odluke o obezbjeđivanju alternativnog smještaja;

5.Prijedlog odluke o obrazovanju Službe Skupštine;

6.Prijedlog odluke o auto taksi prevozu;

7.Prijedlog odluke o radnom vremenu;

8.Prijedlog odluke o prodaji građevinskog zemljišta – urbanističke parcele A2.7. u zahvatu DUP-a „Zabjelo 8“ u Podgorici;

9.Prijedlog odluke o prodaji građevinskog zemljišta – urbanističkih parcela broj UP10, UP11, UP12, UP14 I UP16 u zahvatu DUP–a „Dajbabe Zelenika – dio planske zone 11“ u Podgorici;

10.Prijedlog odluke o prodaji građevinskog zemljišta – urbanističkih parcela broj UP52, UP74, UP76, UP2090/913, UP2090/1462 i UP2090/1470 u zahvatu DUP–a „Konik – Stari aerodrom“- izmjene i dopune u Podgorici;

11.Prijedlog odluke o prodaji građevinskog zemljišta – urbanističkih parcela broj  UP1, UP2, UP3, UP4 i UP5 u zahvatu DUP–a „Stambena zajednica VI  – Kruševac – dio“ u Podgorici;

12.Prijedlog odluke o prodaji građevinskog zemljišta-urbanističkih parcela broj UP3.1, UP3.2, UP3.3 i UP3.4 u zahvatu DUP–a „Agroindustrijska zona“

13.Prijedlog odluke o o prodaji građevinskog zemljišta-urbanističke parcele broj UP18 u zahvatu DUP–a „Industrijska zona – Kombinat aluminijuma Podgorica“;

14.Prijedlog odluke o prodaji građevinskog zemljišta-urbanističke parcele UP37 u zahvatu DUP–a „Mahala“;

15.Prijedlog odluke o prodaji građevinskog zemljišta-urbanističke parcele br.2052/4 zahvatu DUP–a „Konik-Stari aerodrom“ –izmjene i dopune;

16.Prijedlog odluke o prodaji građevinskog zemljišta-urbanističkih parcela broj UP7, UP8, UP9, UP10, UP11, UP12, UP13 i UP14 u zahvatu DUP–a „Konik-Stari aerodrom Faza III“ –izmjene i dopune;

17.Prijedlog odluke o prodaji građevinskog zemljišta-urbanističke parcele UP55 u zahvatu DUP–a „Stambena zajednica VII – Stara Varoš“ –izmjene i dopune;

18.Prijedlog odluke o prodaji građevinskog zemljišta-urbanističkih parcela broj UP1, UP3 i UP5 u zahvatu DUP–a „Konik-Stari aerodrom Faza III“ –izmjene i dopune;

19.Prijedlog odluke o davanju na privremeno korišćenje, bez naknade, fudbalskog terena i klupskih prostorija u KO Tološi Fudbalskom klubu “Crvena Stijena” Tološi iz Podgorice;

20.Prijedlog odluke o nepokretnoj imovini Društva sa ograničenom odgovornošću „Putevi“ Podgorica;

21.Prijedlog odluke o dopuni Odluke o nepokretnoj imovini Društva sa ograničenom odgovornošću „Sportski objekti“ – Podgorica, broj 01-030/14-507 od 03.04.2014. godine;

22.Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o proglašenju Regionalnog parka „Komovi“ za teritoriju Glavnog grada Podgorica;

23.Prijedlog odluke o novčanoj naknadi i drugim pravima učesnika NOR-a i članova njihovih porodica;

24.Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Fudbalskom savezu Crne Gore za izvođenje radova na izgradnji tribine i svlačionice  na urbanističkoj parceli broj 16  u zahvatu DUP-a “Konik – Stari aerodrom III” – izmjene  i dopune u Podgorici;

25.Prijedlog odluke o  davanju saglasnosti za izvođenje radova za potrebe izgradnje reflektorskih osvjetljenja na fudbalskom terenu Fudbalskog kluba “Kom” naselje Zlatica u Podgorici;

26.Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Agenciji za izgradnju i razvoj Podgorice d.o.o. za prodaju-otkup infrastrukture za prenos ili distribuciju električne energije od strane ovlašćenog operatora;

27.Izvještaj o radu „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Podgorica za 2018. godinu, sa Prijedlogom ocjena i zaključaka i Prijedlogom odluke o raspodjeli dobiti;

28.Izvještaj o radu „Zelenilo“ d.o.o. Podgorica za 2018. godinu, sa Prijedlogom ocjena i zaključaka i Prijedlogom odluke o raspodjeli dobiti;

29.Izvještaj o radu „Čistoća“ d.o.o. Podgorica za 2018. godinu, sa Prijedlogom ocjena i zaključaka i Prijedlogom odluke o raspodjeli dobiti;

30.Izvještaj o radu „Deponija“ d.o.o. Podgorica za 2018. godinu, sa Prijedlogom ocjena i zaključaka i Prijedlogom odluke o raspodjeli dobiti;

31.Izvještaj o radu „Tržnice i pijace“ d.o.o. Podgorica za 2018. godinu, sa Prijedlogom ocjena i zaključaka i Prijedlogom odluke o raspodjeli dobiti;

32.Izvještaj o radu „Pogrebne usluge“ d.o.o. Podgorica za 2018. godinu, sa Prijedlogom ocjena i zaključaka i Prijedlogom odluke o raspodjeli dobiti;

33.Izvještaj o radu „Komunalne usluge“ d.o.o. Podgorica za 2018. godinu, sa Prijedlogom ocjena i zaključaka i Prijedlogom odluke o raspodjeli dobiti;

34.Izvještaj o radu Agencije za stanovanje d.o.o. Podgorica za 2018. godinu, sa Prijedlogom ocjena i zaključaka i Prijedlogom odluke o raspodjeli dobiti;

35.Izvještaj o radu „Putevi“ d.o.o. Podgorica za 2018. godinu, sa Prijedlogom ocjena i zaključaka i Prijedlogom odluke o raspodjeli dobiti;

36.Izvještaj o radu „Parking servis Podgorica“ d.o.o. za 2018. godinu, sa Prijedlogom ocjena i zaključaka i Prijedlogom odluke o raspodjeli dobiti;

37.Izvještaj o radu Agencije za izgradnju i razvoj Podgorice d.o.o. Podgorica za 2018. godinu;

38.Izvještaj o radu „Sportski objekti“ d.o.o. Podgorica za 2018. godinu, sa Prijedlogom ocjena i zaključaka i Prijedlogom odluke o raspodjeli dobiti;

39.Izvještaj o radu Javne ustanove Narodna biblioteka „Radosav Ljumović“ Podgorica za 2018. godinu, sa Prijedlogom ocjena i zaključaka;

40.Izvještaj o radu Javne ustanove Muzeji i galerije Podgorica za 2018. godinu, sa Prijedlogom ocjena i zaključaka;

41.Izvještaj o radu Javne ustanove Kulturno – informativni centar „Budo Tomović“ Podgorica za 2018. godinu, sa Prijedlogom ocjena i zaključaka;

42.Izvještaj o radu Javne ustanove Kulturno – informativni centar „Zeta“ Golubovci za 2018. godinu, sa Prijedlogom ocjena i zaključaka;

43.Izvještaj o radu Javne ustanove Kulturno – informativni centar „Malesija“ Tuzi za 2018. godinu, sa Prijedlogom ocjena i zaključaka;

44.Izvještaj o radu Javne ustanove Gradsko pozorište Podgorica za 2018. godinu, sa Prijedlogom ocjena i zaključaka;

45.Izvještaj o radu Javne ustanove Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetanjama i teškoćama u razvoju Podgorica za 2018. godinu, sa Prijedlogom ocjena i zaključaka;

46.Izvještaj o radu Javne ustanove za brigu o djeci „Dječji savez“ Podgorica za 2018. godinu, sa Prijedlogom ocjena i zaključaka;

47.Izvještaj o radu Javne ustanove za smještaj, rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika psihoaktivnih supstanci – Podgorica za 2018. godinu, sa Prijedlogom ocjena i zaključaka;

48.Izvještaj o radu Komunalne policije Glavnog grada Podgorice za 2018. godinu, sa Prijedlogom ocjena i zaključaka;

49.Izvještaj o radu Službe zaštite i spašavanja Glavnog grada – Podgorice za za 2018. godinu, sa Prijedlogom ocjena i zaključaka;

50.Izvještaj o radu Komunalne inspekcije Glavnog grada Podgorice za 2018. godinu;

51.,Izvještaj o sprovođenju Plana upravljanja komunalnim i neopasnim građevinskim otpadom u Glavnom gradu Podgorica za 2018.godinu;

52.Izvještaj o postupanju u upravnim stvarima kod organa uprave Glavnog grada Podgorice za 2018. godinu;

53.Informacija o pripremljenosti turističke sezone u Glavnom gradu Podgorici u 2019. godini;

54.Izbor i imenovanja.