XI sjednica 25. jul 2019. godine, sa početkom u 10:00 časova

1. Prijedlog poslovnika Skupštine Glavnog grada;
2. Informacija o ostvarivanju Budžeta Glavnog grada – Podgorice u periodu januar-jun 2019. godine;
3. Prijedlog odluke o lokalnim administrativnim taksama;
4. Prijedlog odluke o lokalnim komunalnim taksama;
5. Prijedlog odluke o prirezu porezu na dohodak fizičkih lica;
6. Prijedlog odluke o godišnjoj naknadi za korišćenje prostora za bespravne objekte;
7. Prijedlog odluke o obezbjeđivanju alternativnog smještaja;
8. Prijedlog odluke o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava za podršku ženskom preduzetništvu;
9. Prijedlog odluke o obrazovanju radnih tijela Skupštine Glavnog grada Podgorice;
10. Prijedlog odluke o učešću lokalnog stanovništva u vršenju javnih poslova;
11. Prijedlog odluke o saradnji i partnerstvu Glavnog grada i nevladinih organizacija;
12. Prijedlog odluke o osnivanju Savjeta za saradnju Glavnog grada i nevladinih organizacija;
13. Prijedlog odluke o osnivanju Savjeta za razvoj i zaštitu lokalne samouprave Glavnog grada;
14. Prijedlog odluke o ostvarivanju rodne ravnopravnosti;
15. Prijedlog odluke o pružanju pravne pomoći;
16. Prijedlog odluke o upotrebi grba i zastave Glavnog grada;
17. Prijedlog odluke o donošenju Detaljnog urbanističkog plana „Zabjelo B1“ u Podgorici;
18. Prijedlog odluke o donošenju Detaljnog urbanističkog plana „Konik-sanacioni plan“ u Podgorici;
19. Prijedlog odluke o prodaji građevinskog zemljišta-urbanističke parcele br.2052/4 zahvatu DUP–a „Konik-Stari aerodrom“ –izmjene i dopune;
20. Prijedlog odluke o prodaji građevinskog zemljišta – urbanističkih parcela broj UP52, UP74, UP76, UP2090/913, UP2090/1462 i UP2090/1470 u zahvatu DUP–a „Konik – Stari aerodrom“- izmjene i dopune u Podgorici;
21. Prijedlog odluke o prodaji građevinskog zemljišta označenog katastarskom parcelom broj 3283/2 KO Doljani površine 246m2 koja je dio urbanističke parcele broj 25 u zahvatu DUP-a „Zlatica B“-Izmjene i dopune, u Podgorici;
22. Prijedlog odluke o učešću Glavnog grada Podgorice u realizaciji projekta uređenja park šume Tološi zajedničkim ulaganjem u formi javno-privatnog partnerstva;
       Prijedlog odluke o javno-privatnom partnerstvu za uređenje park šume “Tološi”;
23. Prijedlog odluke o učešću Glavnog grada Podgorice u realizaciji projekta uređenja park šume Zlatica zajedničkim ulaganjem u formi javno-privatnog partnerstva;
       Prijedlog odluke o javno-privatnom partnerstvu za uređenje park šume “Zlatica”;
24. Prijedlog odluke o davanju na korišćenje imovine u vlasništvu Glavnog grada bez naknade;
25. Prijedlog odluke o davanju na korišćenje poslovnih prostora u vlasništvu Glavnog grada bez naknade Udruženju penzionera Podgorice
26. Prijedlog odluke o načinu utvrđivanja naknade za zasnivanja stvarne službenosti na nepokretnostima u imovini Glavnog grada – Podgorice za potrebe energetskih i drugih objekata od opšteg interesa;
27. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Upravi policije – Sektoru Specijalne policije iz Podgorice za korišćenje privremene lokacije strelišta na Ćemovskom polju, do privodjenja prostora planiranoj namjeni;
28. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku o utvrđivanju dopune Cjenovnika usluga za opšta i posebna parkirališta;
29. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmjeni Statuta društva sa ograničenom odgovornošću „Regionalni park Komovi za teritoriju Glavnog grada“ Podgorica;
30. Prijedlog akcionog plana zaštite od buke za teritoriju Glavnog grada Podgorice i opštine u okviru Glavnog grada Golubovci;
31. Prijedlog dopuna Programa podizanja spomen obilježja za 2019.godinu;
32. Izbor i imenovanja.