XII sjednica 01. oktobar 2019. godine, sa početkom u 10:00 časova

D n e v n i   r e d:

  1. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o budžetu Glavnog grada Podgorice za 2019.godinu;
  2. Prijedlog odluke o lokalnim administrativnim taksama Glavnog grada -Podgorice;
  3. Prijedlog odluke o lokalnim komunalnim taksama Glavnog grada -Podgorice;                                                                                                                                                      – Zaključak Vlade o davanju saglasnosti; 
  4. Prijedlog odluke o donošenju Urbanističkog projekta ″Sanitarna deponija sa reciklažnim centrom″ u Podgorici;
  5. Prijedlog odluke o donošenju Detaljnog urbanističkog plana ″Naselje 1. maj″ u Podgorici;
  6. Prijedlog odluke o donošenju Detaljnog urbanističkog plana ″Gorica C″ u Podgorici;                                                                                                                                         – Saglasnost Gorica C
  7. Prijedlog odluke o pribavljanju građevinskog zemljišta radi izgradnje saobraćajnica radnog naziva ″Ulica B″ i ″Ulica D″ u zahvatu DUP-a ″Radoje Dakić″ – izmjene i dopune u Podgorici;
  8. Prijedlog odluke o prenosu prava susvojine na građevinskom zemljištu po pravu preče kupovine;
  9. Prijedlog odluke o davanju na korišćenje imovine u vlasništvu Glavnog grada bez naknade;
  10. Prijedlog dopune Programa podizanja spomen-obilježja za 2019. godinu;                                                                                                                                                                   – Spomenik princezi Jeleni Petrović
  11. Prijedlog strategije razvoja sporta u Glavnom gradu za period 2019.-2021. godina;
  12. Prijedlog odluke o finansiranju sporta u Glavnom gradu Podgorica;
  13. Izvještaj o realizovanim aktivnostima u sprovođenju Lokalnog programa prevencije neprihvatljivog ponašanja djece i mladih u Glavnom gradu – Podgorica za period 2014.-2018. godine, za 2018.godinu;
  14. Izvještaj o realizovanim aktivnostima u sprovođenju Lokalnog plana za unapređenje socijalne inkluzije – razvoj usluga socijalne i dječje zaštite u Glavnom gradu – Podgorica za period 2014.-2018. godine, za 2018. godinu;
  15. Izbor i imenovanja.

 

      Materijali po hitnom postupku