XIV sjednica 28. novembar 2019. godine, sa početkom 11:00 časova

D n e v n i  r e d:

1. Prijedlog odluke o donošenju Detaljnog urbanističkog plana „Blok 18 i 19“ u Podgorici;
2. Prijedlog odluke o stavljanju van snage Odluke o donošenju Detaljnog urbanističkog plana „Naselje 1. maj“ (Sl. list Crne Gore-opštinski propisi“, broj 40/19);
3. Prijedlog odluke o osnivanju biznis zona Glavnog grada Podgorica;
-Saglasnost na Prijedlog odluke na osnivanje Biznis zone
4. Prijedlog odluke o Parku prirode „Dolina rijeke Zete“;  

Studija
5. Prijedlog odluke o pravima iz socijalne i dječje zaštite;
6. Prijedlog odluke o podizanju spomen-obilježja postavljanjem spomenika Ivanu Crnojeviću;
-Saglasnost na Prijedlog Odluke o podizanju spomen-obilježja Glavnog grada
7. Prijedlog odluke o razmjeni nepokretnosti između Glavnog grada –Podgorice i Radojević Velimira;
8. Prijedlog odluke o pribavljanju građevinskog zemljišta radi dokompletiranja urbanističkih parcela u zahvatu DUP-a ”Konik – Stari aerodrom- faza III” u Podgorici;
9. Prijedlog odluke o produženju primjene Odluke o umanjenju iznosa zakupnine poslovnog prostora u vlasništvu Glavnog grada – Podgorice i Odluke o dodatnom umanjenju iznosa zakupnine poslovnog prostora u vlasništvu Glavnog grada – Podgorice;
10. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Statut Javne ustanove „Gradsko pozorište“ Podgorica;
11. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku Skupštine Opštine u okviru Glavnog grada – Golubovci, o javno – privatnom partnerstvu za uređenje Park šume “Beglaci”, broj:22-030/19-4222 od 18. 10. 2019. godine;
12. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku Skupštine Opštine u okviru Glavnog grada – Golubovci, o javno – privatnom partnerstvu za uređenje lokacije u zahvatu UP “Sportsko rekreativni kompleks Balabani”, broj: 22-030/19-4223 od 18.10.2019.godine i
13. Izbor i imenovanja.