XV sjednica 23. decembar 2019. godine, sa početkom 10:00 časova

D n e v n i r e d:

1. Prijedlog odluke o Budžetu Glavnog grada – Podgorice za 2020.godinu;
2. Prijedlog odluke o porezu na nepokretnosti;
3. Prijedlog odluke o lokalnim administrativnim taksama Glavnog grada -Podgorice;

4. Prijedlog odluke o visini, načinu obračunavanja i plaćanja članskog doprinosa Turističkoj organizaciji Glavnog grada – Podgorice;
5. Prijedlog odluke o donošenju Detaljnog urbanističkog plana „Stambena zajednica VI-Kruševac“;

6. Prijedlog odluke o parkiranju na teritoriji Glavnog grada – Podgorice;
7. Prijedlog odluke o uređenju odnosa između Glavnog grada i Opštine Tuzi;
8. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o proglašenju Regionalnog parka „Komovi“ za teritoriju Glavnog grada Podgorice;
9. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju d.o.o. Regionalni park „Komovi“ za teritoriju Glavnog grada Podgorice;
10. Prijedlog odluke o prenosu prava susvojine na građevinskom zemljištu po pravu preče kupovine;
11. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmjeni Statuta Društva sa ograničenom odgovornošću „Pogrebne usluge“ Podgorica;
12. Prijedlog programa uređenja prostora Glavnog grada Podgorice za 2020. godinu;
13. Prijedlog akcionog plana za borbu protiv korupcije u Glavnom gradu – Podgorici (2020.-2021.);
14. Prijedlog Lokalnog plana zaštite životne sredine Glavnog grada Podgorice za period 2019.- 2022.godine; sa Prijedlogom odluke o usvajanju Lokalnog plana;
15. Prijedlog Strategije razvoja sporta Glavnog grada Podgorice 2019-2021. godina, sa Prijedlogom odluke o usvajanju Strategije;
16. Prijedlog dopune Programa podizanja spomen obiležja za 2019. godinu;

17. Program rada „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. za 2020.godinu, sa Prijedlogom odluke o davanju saglasnosti;
18. Program rada „Čistoća“ d.o.o. za 2020.godinu, sa Prijedlogom odluke o davanju saglasnosti;
19. Program rada „Zelenilo“ d.o.o. za 2020.godinu, sa Prijedlogom odluke o davanju saglasnosti;
20. Program rada „Pogrebne usluge“ d.o.o. za 2020.godinu, sa Prijedlogom odluke o davanju saglasnosti;
21. Program rada „Komunalne usluge“ d.o.o. za 2020.godinu, sa Prijedlogom odluke o davanju saglasnosti;
22. Program rada „Deponija“ d.o.o. za 2020.godinu, sa Prijedlogom odluke o davanju saglasnosti;
23. Program rada Agencije za stanovanje d.o.o. Podgorica za 2020.godinu, sa Prijedlogom odluke o davanju saglasnosti;
24. Program rada „Tržnice i pijace“ d.o.o. za 2020.godinu, sa Prijedlogom odluke o davanju saglasnosti;
25. Program rada „Parking servis Podgorica“ d.o.o. za 2020.godinu, sa Prijedlogom odluke o davanju saglasnosti;
26. Program rada „Putevi“ d.o.o. za 2020.godinu, sa Prijedlogom odluke o davanju saglasnosti;
27. Program rada Agencije za izgradnju i razvoj Podgorice d.o.o. za 2020.godinu, sa Prijedlogom odluke o davanju saglasnosti;
28. Program rada „Sportski objekti“ d.o.o. za 2020.godinu, sa Prijedlogom odluke o davanju saglasnosti;
29. Program rada Javne ustanove Narodna biblioteka „Radosav Ljumović“ za 2020.godinu, sa Prijedlogom odluke o davanju saglasnosti;
30. Program rada Javne ustanove Muzeji i galerije Podgorice za 2020.godinu, sa Prijedlogom odluke o davanju saglasnosti;
31. Program rada Javne ustanove Gradsko pozorište Podgorica za 2020.godinu, sa Prijedlogom odluke o davanju saglasnosti;
32. Program rada Javne ustanove Kulturno informativni centar „Budo Tomović“ Podgorica za 2020.godinu, sa Prijedlogom odluke o davanju saglasnosti;
33. Program rada Javne ustanove Kulturno informativni centar „Zeta“ Golubovci za 2020.godinu, sa Prijedlogom odluke o davanju saglasnosti;
34. Program rada Javne ustanove za brigu o djeci „Dječji savez“ Podgorica za 2020.godinu, sa Prijedlogom odluke o davanju saglasnosti;
35. Program rada Javne ustanove za smještaj, rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika psihoaktivnih supstanci – Podgorica za 2020.godinu, sa Prijedlogom odluke o davanju saglasnosti;
36. Program rada Javne ustanove Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetanjama i teškoćama u razvoju – Podgorica za 2020.godinu, sa Prijedlogom odluke o davanju saglasnosti;
37. Izvještaj o stanju životne sredine za teritoriju Glavog grada Podgorice za period 2015.-2018. godine;
38. Informacija o stanju mostova u Glavnom gradu, sa predlogom mjera za njihovu zaštitu;
39. Informacija o aktivnostima na podsticaju razvoja poljoprivrede i ruralnih područja Glavnog grada Podgorice u 2019.godini;
40. Izvještaj o realizaciji Plana akcije za mlade Glavnog grada (2014.-2019.) u 2018.godini.
41. Izbor i imenovanja.

 

Materijali po hitnom postupku

 

Amandmani na Prijedlog odluke o Budžetu Glavnog grada Podgorice za 2020. godinu koje je podnio Klub odbornika Građanskog pokreta URA i odbornik Pokreta Zoran Mikić

Amandmani na Prijedlog dopune Programa podizanja spomen obiležja za 2019. godinu.