XX Sjednica 29. oktobar 2020. godine, sa početkom u 10:00 časova

1. Program privremenih objekata na teritoriji Glavnog grada, sa nacrtom odluke o donošenju programa privremenih objekata na teritoriji Glavnog grada;
2. Prijedlog Programa podizanja spomen obilježja;

3. Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju biznis zona Glavnog grada Podgorice;
4. Prijedlog odluke o davanju u zakup prostora u objektu iz Lista nepokretnosti broj 615 KO Podgorica II;
5. Prijedlog odluke o prenosu prava svojine Crnoj Gori na dvije stambene jedinice u cilju izgradnje novog urgentnog bloka;
6. Prijedlog odluke o prenosu prava raspolaganja Crnoj Gori na građevinskom zemljištu označenom katastarskom parcelom broj 4196/4 KO Podgorica III;
7. Prijedlog odluke o razmjeni nepokretnosti između Glavnog grada –Podgorice i Vere Štajner Šutić, Štajner Vladimira i Zdravke Štajner Teodorović;
8. Prijedlog odluke o prodaji građevinskog zemljišta označenog kao UP A2.5 i UP A2.6 u zahvatu DUP-a “Zabjelo 8”, u Podgorici;
9. Prijedlog odluke o prodaji građevinskog zemljišta označenog kao UP 3, zona D, u zahvatu DUP-a “Pobrežje – zona D i E”, u Podgorici;
10. Prijedlog odluke o prodaji građevinskog zemljišta označenog kao UP 53 u zahvatu DUP-a “Stambena zajednica VI Stara Varoš”, u Podgorici;
11. Prijedlog odluke o prodaji građevinskog zemljišta označenog kao UP 75 u zahvatu DUP-a “Konik – Stari aerodrom”- izmjene i dopune;
12. Prijedlog odluke o prodaji poslovne zgrade sa pripadajućim zemljištem na katastarskoj parceli broj 3965 KO Podgorica II;
13. Prijedlog odluke o raspolaganju urbanističkim parcelama u zahvatu DUP-a “Naselje 1. Maj” za potrebe raseljavanja porodica sa saobraćajnica;
14. Prijedlog odluke o prenosu prava svojine Crnogorskoj pravoslavnoj crkvi na građevinskom zemljištu u zahvatu DUP-a „Nova Varoš 2 “ u Podgorici;
15. Prijedlog odluke o prenosu zemljišta Vladi Crne Gore u cilju kompletiranja urbanističke parcele za izgradnju Osnovne škole u Tološima;
16. Prijedlog odluke o otkupu građevinskog zemljišta radi kompletiranja urbanističke parcele broj 7 u zahvatu DUP-a “Naselje 1.maj-dio”-Izmjene i dopune;
17. Prijedlog odluke o ustupanju poslovnog prostora Doo Lokalni emiter “Radio televizija Podgorica”, na korišćenje;
18. Prijedlog odluke o rješavanju imovinskih odnosa sa „Four pillars“ doo iz Podgorice;
19. Prijedlog odluke o potvrđivanju Odluke o upotrebi sredstava stalne budžetske reserve;
20. Prijedlog odluke o dodjeli sredstava Udruženju penzionera za projekat zgrade za penzionere;
21. Prijedlog odluke o stavljanju van snage Odluke o izmjenama i dopunama Detaljnog urbanističkog plana “Zabjelo Ljubović” u Podgorici (“Službeni list Crne Gore – opštinski propisi”, br. 19/09 od 11.06.2009);
22. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o postavljanju odnosno građenju i uklanjanju pomoćnih objekata na teritoriji Glavnog grada Podgorice;
23. Prijedlog odluke o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta;

24. Prijedlog odluke o naknadi za urbanu sanaciju;
25. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o godišnjoj naknadi za korišćenje prostora za bespravne objekte;

26. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Cjenovnik usluga sakupljanja i transporta komunalnog otpada- “Čistoća” d.o.o. Podgorica;
27. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Cjenovnik usluga za preradu i zbrinjavanje komunalnog otpada-“Deponija” d.o.o.;
28. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmjeni i dopunama Statuta Društva sa ograničenom odgovornošću „Vodovod i kanalizacija” Podgorica;
29. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku Odbora direktora Društva sa ograničenom odgovornošću „Vodovod i kanalizacija“ Podgorica, br. 15714 od 03.07.2020.godine;
30. Prijedlog odluke o organizaciji Novogodišnjih praznika 2020-2021. Turističkoj organizaciji Podgorice;
31. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Aneks 1 Ugovora o upravljanju Fudbalskim klubom “Budućnost”;
32. Prijedlog odluke o preuzimanju osnivačkih prava nad Odbojkaškim klubom “Budućnost Volley Bemax”;
33. Informacija o stanju mostova u Glavnom gradu sa predlogom mjera za njihovu zaštitu;
34. Informacija o stepenu izgrađenosti svih objekata za koje je Glavni grad od 2017. godine, obezbijedio gradsko građevinsko zemljište naknadu za komunalno opremanje ili neki drugi vid pogodnosti, odnosno uloga, zaključno sa 31.12.2019. godine;
35. Izbor i imenovanja.

 

Ostavke odbornika i popuna odborničkih mjesta

 

 

AMANDMAN