XXII sjednica 28. decembar 2020. godine, sa početkom u 10:00 časova

1. Prijedlog odluke o Budžetu Glavnog grada Podgorice za 2021. godinu;

2. Prijedlog Programa uređenja prostora Glavnog grada Podgorice za 2021. godinu;

3. Prijedlog odluke o izmjenama i dopuni Odluke o osnivanju biznis zona Glavnog grada Podgorica;

4. Prijedlog odluke o uslovima i postupku finansiranja projekata i programa nevladinih organizacija;

5. Prijedlog odluke o davanju u zakup zemljišta putem prikupljanja ponuda radi postavljanja privremenih objekata;

6. Prijedlog odluke o davanju stanova u zakup licima u stanju socijalne potrebe;

7. Prijedlog odluke o umanjenju iznosa zakupnine poslovnog prostora u vlasništvu Glavnog grada Podgorice;

8. Prijedlog odluke o prodaji građevinskog zemljišta označenog kao UP 75 u zahvatu DUP-a “Konik – Stari aerodrom”- izmjene i dopune;

9. Prijedlog odluke o prodaji građevinskog zemljišta označenog kao UP 3 u zahvatu DUP-a “RTV – Centralne djelatnosti”, u Podgorici;

10. Prijedlog odluke o pribavljanju nepokretnosti za potrebe izgradnje dijela saobraćajnica radnog naziva ulica „A“ i ulica „F“ u zahvatu DUP-a „Radoje Dakić“ – Izmjene i dopune u Podgorici;

11. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o ustupanju na korišćenje zemljišta za fudbalski teren Fudbalskom klubu »Dečić« u Opštini Tuzi, bez naknade;

12. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za razgraničenje – diobu nepokretnosti iz lista nepokretnosti broj 8096 KO Podgorica III;

13. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti opštini Tuzi za sprovodjenje postupka davanja u zakup zemljišta na njenoj teritoriji radi postavljanja privremenih objekata;

14. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za otkup MBTS 10/0,4 kv “Bulevar Mahala”;

15. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku Odbora direktora Društva sa ograničenom odgovornošću „Vodovod i kanalizacija“ – Podgorica, br. 26451 od 16.11.2020.godine;

16. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku Odbora direktora Društva sa ograničenom odgovornošću “Pogrebne usluge” Podgorica, br. 6474 od 26.11.2020.godine;

17. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku Odbora direktora Agencije za stanovanje , broj 8150 od 04.12.2020. godine;

18. Prijedlog odluke o prenosu osnivačkih prava Glavnog grada nad Javnom ustanovom Kulturno – informativni centar „Zeta“ na opštinu u okviru Glavnog grada – Golubovci;

19. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Ugovor o upravljanju Fudbalskim klubom Buducnost ;

20. Program obavljanja komunalnih djelatnosti „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Podgorica za 2021. godinu, sa Prijedlogom odluke o davanju saglasnosti na Program obavljanja komunalnih djelatnosti „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Podgorica za 2021. godinu;

21. Program obavljanja komunalnih djelatnosti „Čistoća“ d.o.o. Podgorica za 2021. godinu, sa Prijedlogom odluke o davanju saglasnosti na Program obavljanja komunalnih djelatnosti „Čistoća“ d.o.o. Podgorica za 2021. godinu;

22. Program obavljanja komunalnih djelatnosti „Deponija“ d.o.o. Podgorica za 2021. godinu, sa Prijedlogom odluke o davanju saglasnosti na Program obavljanja komunalnih djelatnosti „Deponija“ d.o.o. Podgorica za 2021. godinu;

23. Program obavljanja komunalnih djelatnosti “Komunalne usluge” d.o.o. za 2021. godinu, sa Prijedlogom odluke o davanju saglasnosti na Program obavljanja komunalnih djelatnosti “Komunalne usluge” d.o.o. za 2021. godinu;

24. Program obavljanja komunalnih djelatnosti „Pogrebne usluge“ d.o.o. Podgorica za 2021. godinu, sa Prijedlogom odluke o davanju saglasnosti na Program obavljanja komunalnih djelatnosti „Pogrebne usluge“ d.o.o. Podgorica za 2021. godinu;

25. Program obavljanja komunalnih djelatnosti “Zelenilo” d.o.o. za 2021.godinu, sa Prijedlogom odluke o davanju saglasnosti na Program obavljanja komunalnih djelatnosti “Zelenilo” d.o.o. za 2021. godinu;

26. Program obavljanja komunalnih djelatnosti “Tržnice i pijace” d.o.o. za 2021.godinu, sa Prijedlogom odluke o davanju saglasnosti na Program obavljanja komunalnih djelatnosti “Tržnice i pijace” d.o.o. za 2021. godinu;

27. Program obavljanja komunalnih djelatnosti Agencije za stanovanje d.o.o. za 2021.godinu, sa Prijedlogom odluke o davanju saglasnosti na Program obavljanja komunalnih djelatnosti Agencije za stanovanje d.o.o. za 2021.godinu;

28. Program obavljanja komunalnih djelatnosti “Putevi” d.o.o. za 2021. godinu, sa Prijedlogom odluke o davanju saglasnosti na Program obavljanja komunalnih djelatnosti “Putevi” d.o.o. za 2021. godinu;

29. Program obavljanja komunalnih djelatnosti “Parking servis Podgorica” d.o.o. za 2021. godinu, sa Prijedlogom odluke o davanju saglasnosti na Program obavljanja komunalnih djelatnosti “Parking servis Podgorica” d.o.o. za 2021. godinu;

30. Program rada Agencije za izgradnju i razvoj Podgorice d.o.o. za 2021. godinu, sa Prijedlogom odluke o davanju saglasnosti na Program rada Agencije za izgradnju i razvoj Podgorice d.o.o. za 2021. godinu;

31. Program rada “Agencije za upravljanje zaštićenim područjima Glavnog grada“ d.o.o. Podgorica za 2021. godinu, sa Prijedlogom odluke o davanju saglasnosti na Program rada “Agencije za upravljanje zaštićenim područjima Glavnog grada“ d.o.o. Podgorica za 2021. godinu;

32. Program rada „Sportski objekti“ d.o.o. Podgorica za 2021. godinu, sa Prijedlogom odluke o davanju saglasnosti na Program rada „Sportski objekti“ d.o.o. Podgorica za 2021. godinu;

33. Program rada JU Muzeji i galerije Podgorice za 2021. godinu, sa Prijedlogom odluke o davanju saglasnosti na Program rada JU Muzeji i galerije Podgorice za 2021. godinu;

34. Program rada JU Gradsko pozorište za 2021. godinu, sa Prijedlogom odluke o davanju saglasnosti na Program rada JU Gradsko pozorište za 2021. godinu;

35. Program rada JU Kulturno-informativni centar „Budo Tomović“ za 2021. godinu, sa Prijedlogom odluke o davanju saglasnosti na Program rada JU Kulturno-informativni centar „Budo Tomović“ za 2021. godinu;

36. Program rada JU Kulturno-informativni centar „Zeta“ za 2021. godinu, sa Prijedlogom odluke o davanju saglasnosti na Program rada JU Kulturno-informativni centar „Zeta“ za 2021. godinu;

37. Program rada JU Narodna biblioteka „Radosav Ljumović“ za 2021. godinu, sa Prijedlogom odluke o davanju saglasnosti na Program rada JU Narodna biblioteka „Radosav Ljumović“ za 2021. godinu;

38. Program rada Javne ustanove za smještaj, rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika psihoaktivnih supstanci – Podgorica za 2021. godinu, sa Prijedlogom odluke o davanju saglasnosti na Program rada Javne ustanove za smještaj, rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika psihoaktivnih supstanci – Podgorica za 2021. godinu;

39. Program rada Javne ustanove Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetanjama i teškoćama u razvoju – Podgorica za 2021.godinu, sa Prijedlogom odluke o davanju saglasnosti na Program rada Javne ustanove Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetanjama i teškoćama u razvoju – Podgorica za 2021. godinu;

40. Program rada Javne ustanove za brigu o djeci “Dječji savez” Podgorica za 2021.godinu, sa Prijedlogom odluke o davanju saglasnosti na Program rada Javne ustanove za brigu o djeci “Dječji savez” Podgorica za 2021. godinu;

41. Informacija o aktivnostima na podsticaju razvoja poljoprivrede i ruralnih područja Glavnog grada Podgorice u 2020. godini;

42. Izbor i imenovanja.