XXIV sjednica 4. maj 2021. godine, sa početkom u 10,00 časova

1. Prijedlog završnog računa Budžeta Glavnog grada Podgorica za 2020. godinu;

2. Prijedlog odluke o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava za podršku preduzetništvu;

3. Prijedlog odluke o prodaji akcija u ″Novom duvanskom kombinatu″ a.d. Podgorica;

4. Prijedlog odluke o građenju, odnosno postavljanju pomoćnih objekata na teritoriji Glavnog grada Podgorica;

5. Prijedlog odluke o postavljanju, građenju i uklanjanju lokalnih objekata od opšteg interesa na teritoriji Glavnog grada Podgorica;

6. Prijedlog odluke o ustupanju na korišćenje sportskom društvu ″Kajak sport″ Podgorica nepokretnosti označenih katastarskom parcelom broj 3868 KO Podgorica II, bez naknade;

7. Prijedlog odluke o davanju u zakup prostora u objektu iz lista nepokretnosti broj 3217 KO Podgorica III putem prikupljanja ponuda;

8. Prijedlog odluke o donošenju Izmjena i dopuna Elaborata o parking zonama, dozvoljenom vremenu parkiranja, kategoriji motornih vozila koja se mogu parkirati i načinu naplate naknade za parkiranje na opštim i posebnim parkiralištima u Podgorici – dio grada preko Morače i centralne gradske zone;

9. Prijedlog odluke o dopuni Odluke o nepokretnoj imovini Društva sa ograničenom odgovornošću ″Sportski objekti″ Podgorica;

10. Prijedlog odluke o potvrđivanju Odluke o davanju saglasnosti Društvu sa ograničenom odgovornošću ″Pogrebne usluge″ Podgorica za izgradnju grobnica na zemljištu koje čine dio UP 230 u zahvatu DUP-a ″Zagorič 5″;

11. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmjeni Statuta Društva sa ograničenom odgovornošću ″Komunalne usluge″ Podgorica;

12. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Statut Društva sa ograničenom odgovornošću ″Putevi″ Podgorica;

13. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku o donošenju Statuta Društva sa ograničenom odgovornošću ″Vodovod i kanalizacija″ Podgorica;

14. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku Odbora direktora Društva sa ograničenom odgovornošću ″Čistoća″ Podgorica, br. 31/21-8543 od 16.04.2021. godine;

15. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Ambasadi Sjedinjenih Američkih Država u Podgorici za korišćenje dijela katastarske parcele broj 1275/6 KO Podgorica I, bez naknade;

16. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Ministarstvu unutrašnjih poslova Crne Gore za izgradnju dijela ograde, na zemljištu u imovini Glavnog grada Podgorica;

17. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku o kreditnom zaduženju i davanju garancije Društvu sa ograničenom odgovornošću ″Putevi″ Podgorica;

18. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Cjenovnik usluga na održavanju javne rasvjete i svjetlosne signalizacije ″Komunalne usluge″ d.o.o. Podgorica;

19. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku o utvrđivanju izmjena i dopuna Cjenovnika usluga za opšta i posebna parkirališta Društva sa ograničenom odgovornošću ″Parking servis Podgorica″ – Podgorica;

20. Prijedlog programa poboljšanja energetske efikasnosti Glavnog grada Podgorica, za period 2021.-2023.; 

-Program poboljašnja energetske efikasnosti GG-Podgorica

21. Prijedlog izmjene Programa podizanja spomen – obilježja za 2019.godinu;

22. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o podizanju spomen – obilježja postavljanjem spomenika Jeleni Petrović Savoja, princezi Crne Gore i kraljici Italije;

23. Izvještaj o realizaciji programa obavljanja komunalnih djelatnosti za 2020.godinu ″Vodovod i kanalizacija″ d.o.o. Podgorica i Godišnji izvještaj o aktivnostima na sprovođenju i unapređenju upravljanja i kontrola za 2020.godinu ″Vodovod i kanalizacija″ d.o.o. Podgorica;

24. Izvještaj o realizaciji programa obavljanja komunalnih djelatnosti za 2020.godinu ″Čistoća″ d.o.o. Podgorica i Godišnji izvještaj o aktivnostima na sprovođenju i unapređenju upravljanja i kontrola za 2020.godinu ″Čistoća″ d.o.o. Podgorica;

25. Izvještaj o realizaciji programa obavljanja komunalnih djelatnosti za 2020.godinu ″Zelenilo″ d.o.o. Podgorica i Godišnji izvještaj o aktivnostima na sprovođenju i unapređenju upravljanja i kontrola za 2020.godinu ″Zelenilo″ d.o.o. Podgorica;

26. Izvještaj o realizaciji programa obavljanja komunalnih djelatnosti za 2020.godinu ″Komunalne usluge″ d.o.o. Podgorica i Godišnji izvještaj o aktivnostima na sprovođenju i unapređenju upravljanja i kontrola za 2020.godinu ″Komunalne usluge″ d.o.o. Podgorica;

27. Izvještaj o realizaciji programa obavljanja komunalnih djelatnosti za 2020.godinu ″Pogrebne usluge″ d.o.o. Podgorica i Godišnji izvještaj o aktivnostima na sprovođenju i unapređenju upravljanja i kontrola za 2020.godinu ″Pogrebne usluge″ d.o.o. Podgorica;

28. Izvještaj o realizaciji programa obavljanja komunalnih djelatnosti za 2020.godinu ″Deponija″ d.o.o. Podgorica i Godišnji izvještaj o aktivnostima na sprovođenju i unapređenju upravljanja i kontrola za 2020.godinu ″Deponija″ d.o.o. Podgorica;

29. Izvještaj o realizaciji programa obavljanja komunalnih djelatnosti za 2020.godinu ″Tržnice i pijace″ d.o.o. Podgorica i Godišnji izvještaj o aktivnostima na sprovođenju i unapređenju upravljanja i kontrola za 2020.godinu ″Tržnice i pijace″ d.o.o. Podgorica;

30. Izvještaj o realizaciji programa obavljanja komunalnih djelatnosti za 2020.godinu ″Putevi″ d.o.o. Podgorica i Godišnji izvještaj o aktivnostima na sprovođenju i unapređenju upravljanja i kontrola za 2020.godinu ″Putevi″ d.o.o. Podgorica;

31. Izvještaj o realizaciji programa obavljanja komunalnih djelatnosti za 2020.godinu ″Parking servis Podgorica″ d.o.o. Podgorica i Godišnji izvještaj o aktivnostima na sprovođenju i unapređenju upravljanja i kontrola za 2020.godinu ″Parking servis Podgorica″ d.o.o. Podgorica;

32. Izvještaj o realizaciji programa obavljanja komunalnih djelatnosti za 2020.godinu ″Agencija za stanovanje″ d.o.o. Podgorica i Godišnji izvještaj o aktivnostima na sprovođenju i unapređenju upravljanja i kontrola za 2020.godinu ″Agencija za stanovanje″ d.o.o. Podgorica;

33. Izvještaj o radu Agencije za izgradnju i razvoj Podgorice d.o.o. za 2020. godinu;

34. Izvještaj o radu ″Agencije za upravljanje zaštićenim područjima Glavnog grada″ d.o.o. Podgorica za 2020.godinu;

35. Izvještaj o radu ″Sportski objekti″ d.o.o. Podgorica za 2020.godinu, sa Prijedlogom ocjena i zaključaka;

36. Izvještaj o radu JU Muzeji i galerije Podgorica za 2020. godinu, sa Prijedlogom ocjena i zaključka;

37. Izvještaj o radu JU Gradsko pozorište za 2020. godinu, sa Prijedlogom ocjena i zaključka;

38. Izvještaj o radu JU Narodna biblioteka ″Radosav Ljumović″ za 2020. godinu, sa Prijedlogom ocjena i zaključka;

39. Izvještaj o radu JU Kulturno-informativni centar ″Budo Tomović″ za 2020. godinu, sa Prijedlogom ocjena i zaključka;

40. Izvještaj o radu JU Kulturno-informativni centar ″Zeta″ Golubovci za 2020. godinu, sa Prijedlogom ocjena i zaključka;

41. Izvještaj o radu Javne ustanove za brigu o djeci ″Dječji savez″ Podgorica za 2020.godinu, sa Prijedlogom ocjena i zaključka;

42. Izvještaj o radu Javne ustanove za smještaj, rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika psihoaktivnih supstanci Podgorica za 2020.godinu, sa Prijedlogom ocjena i zaključka;

43. Izvještaj o radu Javne ustanove Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju – Podgorica za 2020.godinu, sa Prijedlogom ocjena i zaključka;

44. Izvještaj o radu Komunalne inspekcije Glavnog grada Podgorica za 2020. godinu;

45. Izvještaj o radu Komunalne policije Glavnog grada za 2020.godinu i Godišnji izvještaj o aktivnostima na sprovođenju i unapređenju upravljanja i kontrola za 2020.godinu Komunalne policije Glavnog grada;

46. Izvještaj o radu Službe zaštite i spašavanja Glavnog grada za 2020.godinu i Godišnji izvještaj o aktivnostima na sprovođenju i unapređenju upravljanja i kontrola za 2020.godinu Službe zaštite i spašavanja Glavnog grada;

47. Izvještaj o radu Savjeta za razvoj i zaštitu lokalne samouprave Glavnog grada za 2020. godinu;

48. Izvještaj o radu Savjeta za saradnju Glavnog grada i nevladinih organizacija za 2020. godinu;

49. Izvještaj o postupanju u upravnim stvarima iz nadležnosti Glavnog grada u 2020. godini;

50. Izvještaj o sprovođenju Strateškog plana razvoja Glavnog grada Podgorica (2020-2025) za 2020. godinu;

51. Izvještaj o sprovođenju Plana upravljanja komunalnim i neopasnim građevinskim otpadom u Glavnom gradu Podgorica za 2020.godinu;

52. Prijedlog zaključka o pokretanju Inicijative za promjenu naziva Bulevara Cetinjski put u Bulevar knjaza Danila Petrovića u Podgorici;

53. Prijedlog zaključka o pokretanju Inicijative za promjenu naziva Ulice knjaza Danila u Ulicu kapetana Đura Draškovića u Podgorici;

54. Izbor i imenovanja.

 

Ostavka odbornika i popuna odborničkog mjesta

 

Materijal po hitnom postupku: