XXVII sjednica 27. jul 2021. godine, sa početkom u 10,00 časova

1. Polugodišnji izvještaj o ukupno ostvarenim primicima i izvršenim izdacima, iskazanim u skladu sa organizacionom, funkcionalnom i ekonomskom klasifikacijom, za period od 01.01.2021. godine do 30.06.2021. godine;

2. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o davanju na korišćenje, bez naknade, zemljišta za fudbalske terene u zahvatu KO Podgorica II naselje Zlatica u Podgorici;

3. Prijedlog odluke o davanju na korišćenje, bez naknade, zemljišta Fudbalskom klubu “ILARION”-Golubovci u KO Cijevna;

4. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Opštini Tuzi za izgradnju objekta na zemljištu u imovini Glavnog grada – Podgorica;

5. Prijedlog odluke o dopuni Odluke o prenosu prava svojine Udruženju penzionera Podgorice na građevinskom zemljištu označenom kao Urbanistička parcela 14 u zahvatu Detaljnog urbanističkog plana “Konik- Stari aerodrom – Faza III” – Izmjene i dopune;

6. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku Odbora direktora “Tržnice i pijace” d.o.o. Podgorica, o davanju u zakup zemljišta;

7. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Javne ustanove “Muzeji i galerije” Podgorica;

8. Prijedlog odluke o povećanju osnovnog kapitala „Deponija“ d.o.o. Podgorica;

9. Prijedlog Odluke o naknadama za korišćenje opštinskih puteva Glavnog grada Podgorice;

10. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o regulisanju saobraćaja na teritoriji Glavnog grada Podgorica;

11. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o davanju u zakup poljoprivrednog zemljišta radi podsticaja poljoprivredne proizvodnje na teritoriji Glavnog grada;

12. Prijedlog odluke o određivanju lokacije sa elementima urbanističko-tehničkih uslova za izgradnju lokalnog objekta od opšteg interesa – komunalno servisni, privredni – multifunkcionalni objekat u naselju Zagorič;

13. Prijedlog odluke o određivanju lokacije sa elementima urbanističko-tehničkih uslova za izgradnju lokalnog objekta od opšteg interesa – komunalno servisni objekat – zgrada preduzeća “Čistoća” d.o.o. u naselju Vrela Ribnička;

14. Prijedlog odluke o ustanovljavanju književne nagrade „Dragan Radulović“;

15. Prijedlog odluke o izmjenama i dopuni Odluke o naknadi za rad stalnih radnih tijela Skupštine Glavnog grada obrazovanih posebnim odlukama;

16. Izvještaj o realizovanim aktivnostima u sprovođenju Lokalnog plana za unapređenje socijalne inkluzije – razvoj usluga socijalne i dječje zaštite u Glavnom gradu Podgorici za period 2020-2023. godine, za 2020. godinu;

17. Informacija o pripremljenosti turističke sezone u Glavnom gradu Podgorici u 2021. godini;

18. Izbor i imenovanja.