XXVIII sjednica 29. oktobar 2021. godine, sa početkom u 10,00 časova

1. Prijedlog Strategije zapošljavanja Glavnog grada Podgorica za period 2021-2025. godina, sa Akcionim planom zapošljavanja Glavnog grada Podgorica za 2021. godinu;

2. Prijedlog odluke o pijacama;

3. Prijedlog odluke o nepokretnoj imovini Društva sa ograničenom odgovornošću “Parking servis Podgorica” – Podgorica;

4. Prijedlog odluke o nepokretnoj imovini Društva sa ograničenom odgovornošću “Agencija za stanovanje” – Podgorica;

5. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o pečatima Glavnog grada;

6. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o kriterijumima za dodjelu stipendija;

7. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o davanju na korišćenje, bez naknade, zemljišta za fudbalske terene u zahvatu Detaljnog urbanističkog plana „Konik-Stari aerodrom III“-Izmjene i dopune u Podgorici;

8. Prijedlog odluke o dopuni Odluke o ustupanju na korišćenje Društvu sa ograničenom odgovornošću „Pogrebne usluge“- Podgorica građevinskog zemljišta koje je dio UP1e u zahvatu DUP-a „Čepurci-dio“ u Podgorici;

9. Prijedlog odluke o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti u KO Podgorica III, radi izgradnje lokalnog objekta- saobraćajnice, ulice sa parkingom;

10. Prijedlog odluke o prodaji građevinskog zemljišta označenog kao UP 3, u zahvatu DUP-a „Čepurci – dio“, u Podgorici;

11. Prijedlog odluke o dopuni Odluke o nepokretnoj imovini Društva sa ograničenom odgovornošću “Tržnice i pijace” – Podgorica;

12. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Društva sa ograničenom odgovornošću “Park prirode Rijeka Zeta”;

13. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Ugovor o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti crpljenje, odvoz i zbrinjavanje otpadnih voda iz septičkih jama i korišćenju sredstava u svojini Glavnog grada – Podgorica, između Glavnog grada i Agencije za stanovanje d.o.o. Podgorica;

14. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Cjenovnik pogrebnih usluga i usluga održavanja i uređivanja groblja Društva sa ograničenom odgovornošću „Pogrebne usluge“ – Podgorica;

15. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Statut „Tržnice i pijace“ d.o.o. Podgorica;

16. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Statut “Deponija”d.o.o. Podgorica;

17. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za rješavanje imovinsko-pravnih odnosa sa Vuković Stanojem, Vukčević Mladenom i Srđom;

18. Informacija o kreditnom zaduženju za nabavku novih autobusa za potrebe modernizacije sistema javnog prevoza u Podgorici;

19. Izbor i imenovanja.

 

Materijal po hitnom postupku:

 

Ostavka odbornika i popuna odborničkog mjesta