XXX sjednica 27. decembar 2021. godine, sa početkom u 10,00 časova

D n e v n i r e d:

1. Prijedlog odluke o budžetu Glavnog grada Podgorice za 2022. godinu;

2. Prijedlog programa uređenja prostora Glavnog grada Podgorice za 2022. godinu, sa Programom urbane sanacije;

3. Prijedlog odluke o donošenju Plana upravljanja za Park prirode Komovi na teritoriji Glavnog grada 2022-2026. godine;

4. Prijedlog odluke o naknadama za korišćenje opštinskih puteva Glavnog grada Podgorica;

5. Prijedlog odluke o povećanju osnovnog kapitala Društva sa ograničenom odgovornošću Lokalni javni emiter “Radio televizija Podgorica“;

6. Prijedlog odluke o davanju na korišćenje, bez naknade, zemljišta za fudbalske terene – označenog kao Urbanistička parcela broj 19 u zahvatu Detaljnog urbanističkog plana „Konik-Stari aerodrom III“, izmjene i dopune u Podgorici;

7. Prijedlog odluke o davanju na korišćenje, bez naknade, zemljišta za fudbalske terene – označenog kao Urbanistička parcela broj 19a u zahvatu Detaljnog urbanističkog plana „Konik-Stari aerodrom III“, izmjene i dopune u Podgorici;

8. Prijedlog odluke o lokacijama za postavljanje reklamnih objekata;

9. Prijedlog odluke o određivanju lokacije sa elementima urbanističko – tehničkih uslova za izgradnju lokalnog objekta od opšteg interesa – sportski objekat – natkrivanje olimpijskog bazena u okviru kompleksa Sportskog centra „Morača“;

10. Prijedlog odluke o načinu korišćenja i cijeni zakupa stanova dodijeljenih licima u stanju socijalne potrebe;

11. Prijedlog odluke o osnivanju biznis zona od lokalnog značaja u privatnom vlasništvu;

12. Prijedlog odluke o privremenom uređenju odnosa između Glavnog grada i Opštine Tuzi do konačne raspodjele imovine za stvaranje uslova za rad Opštine Tuzi;

13. Prijedlog odluke o podizanju spomen-obilježja izgradnjom spomenika Blažu Jovanoviću;

14. Prijedlog odluke o podizanju spomen-obilježja izgradnjom spomenika knjazu Danilu I Petroviću-Njegošu;

15. Prijedlog odluke o stavljanju van snage Odluke o prodaji nepokretnosti – poslovnog prostora označenog kao PD 75 u objektu br.1 na katastarskoj parceli broj 3718/1 iz lista nepokretnosti broj 4001 KO Podgorica II;

16. Prijedlog odluke o stavljanju van snage Odluke o davanju na korišćenje djelova katastarskih parcela broj 1209,1211,1212 i 1213 KO Podgorica II za Srednju regiju Fudbalskog saveza Crne Gore;

17. Prijedlog odluke o produženju primjene Odluke o umanjenju iznosa zakupnine poslovnog prostora u vlasništvu Glavnog grada – Podgorica;

18. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o kreditnom zaduženju JP “Vodovod i kanalizacija” Podgorica za izgradnju sekundarne kanalizacione mreže i proširenje sistema vodosnabdijevanja;

19. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Društva sa ograničenom odgovornošću „Agencija za upravljanje zaštićenim područjima Glavnog grada“ Podgorica;

20. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o pravima iz socijalne i dječje zaštite;

21. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o davanju u zakup prostora u objektu iz lista nepokretnosti broj 615 KO Podgorica II;

22. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o linijskom gradskom i prigradskom prevozu putnika na teritoriji Glavnog grada;

23. Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o nepokretnoj imovini Društva sa ograničenom odgovornošću “Komunalne usluge” – Podgorica;

24. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Statut Društva sa ograničenom odgovornošću „Čistoća “ Podgorica;

25. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Statut Društva sa ograničenom odgovornošću „Agencija za upravljanje zaštićenim područjima Glavnog grada“ Podgorica;

26. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Statut “Sportski objekti” d.o.o. Podgorica;

27. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Statut Društva sa ograničenom odgovornošću „Zelenilo“ – Podgorica;

28. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Statut Društva sa ograničenom odgovornošću „Pogrebne usluge “- Podgorica;

29. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Statut Agencije za stanovanje d.o.o. Podgorica;

30. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Statut “Deponija” d.o.o. Podgorica;

31. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Statut Društva sa ograničenom odgovornošću „Komunalne usluge“- Podgorica;

32. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Statut Društva sa ograničenom odgovornošću “Vodovod i kanalizacija” Podgorica;

33. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Statut Društva sa ograničenom odgovornošću „Putevi“ Podgorica;

34. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Statut Društva sa ograničenom odgovornošću „Parking servis Podgorica“ Podgorica;

35. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Statut “Agencije za izgradnju i razvoj Podgorice” d.o.o. Podgorica;

36. Program obavljanja komunalnih djelatnosti „Čistoća“ d.o.o. Podgorica za 2022. godinu, sa Prijedlogom odluke o davanju saglasnosti na Program obavljanja komunalnih djelatnosti „Čistoća“ d.o.o. Podgorica za 2022. godinu;

37. Program obavljanja komunalnih djelatnosti „Zelenilo “ d.o.o. Podgorica za 2022. godinu, sa Prijedlogom odluke o davanju saglasnosti na Program obavljanja komunalnih djelatnosti „Zelenilo “ d.o.o. Podgorica za 2022. godinu;

38. Program obavljanja komunalnih djelatnosti „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Podgorica za 2022. godinu, sa Prijedlogom odluke o davanju saglasnosti na Program obavljanja komunalnih djelatnosti „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Podgorica za 2022. godinu;

39. Program obavljanja komunalnih djelatnosti „Pogrebne usluge“ d.o.o. Podgorica za 2022. godinu, sa Prijedlogom odluke o davanju saglasnosti na Program obavljanja komunalnih djelatnosti „Pogrebne usluge“ d.o.o. Podgorica za 2022. godinu;

40. Program obavljanja komunalnih djelatnosti „Komunalne usluge“ d.o.o. Podgorica za 2022. godinu, sa Prijedlogom odluke o davanju saglasnosti na Program obavljanja komunalnih djelatnosti „Komunalne usluge“ d.o.o. Podgorica za 2022. godinu;

41. Program obavljanja komunalnih djelatnosti „Deponija” d.o.o. Podgorica za 2022. godinu, sa Prijedlogom odluke o davanju saglasnosti na Program obavljanja komunalnih djelatnosti „Deponija” d.o.o. Podgorica za 2022. godinu;

42. Program obavljanja komunalnih djelatnosti „Tržnice i pijace“ d.o.o. Podgorica za 2022. godinu, sa Prijedlogom odluke na davanju saglasnosti na Program obavljanja komunalnih djelatnosti „Tržnice i pijace“ d.o.o. Podgorica za 2022. godinu;

43. Program obavljanja komunalnih djelatnosti “Putevi” d.o.o. Podgorica za 2022. godinu, sa Prijedlogom odluke o davanju saglasnosti na Program obavljanja komunalnih djelatnosti “Putevi” d.o.o Podgorica za 2022. godinu;

44. Program obavljanja komunalnih djelatnosti “Parking servis Podgorica” d.o.o. Podgorica za 2022. godinu, sa Prijedlogom odluke o davanju saglasnosti na Program obavljanja komunalnih djelatnosti “Parking servis Podgorica” d.o.o. Podgorica za 2022. godinu;

45. Program rada “Agencije za stanovanje“ d.o.o. Podgorica za 2022. godinu, sa Prijedlogom odluke o davanju saglasnosti na Program rada “Agencije za stanovanje“ d.o.o. Podgorica za 2022. godinu;

46. Program rada ”Agencije za izgradnju i razvoj Podgorice” d.o.o. Podgorica za 2022. godinu, sa Prijedlogom odluke o davanju saglasnosti na Program rada”Agencije za izgradnju i razvoj Podgorice” d.o.o. Podgorica za 2022. godinu;

47. Program rada ”Agencije za upravljanje zaštićenim područjima Glavnog grada” d.o.o. Podgorica za 2022. godinu, sa Prijedlogom odluke o davanju saglasnosti na Program rada ”Agencije za upravljanje zaštićenim područjima Glavnog grada” d.o.o. Podgorica za 2022. godinu;

48. Program rada „Sportski objekti“ d.o.o. za 2022. godinu, sa Prijedlogom odluke o davanju saglasnosti na Program rada Sportski objekti d.o.o Podgorica za 2022. godinu;

49. Program rada JU Narodna bublioteka “Radosav Ljumović” Podgorica za 2022. godinu, sa Prijedlogom odluke o davanju saglasnosti na Program rada JU Narodna biblioteka “Radosav Ljumović” Podgorica za 2022. godinu;

50. Program rada JU Muzeji i galerije Podgorice za 2022. godinu, sa Prijedlogom odluke o davanju saglasnosti na Program rada JU Muzeji i galerije Podgorice za 2022.godinu;

51. Program rada JU Gradsko pozorište Podgorica za 2022. godinu, sa Prijedlogom odluke o davanju saglasnosti na Program rada JU Gradsko pozorište Podgorica za 2022. godinu;

52. Program rada JU Kulturno – informativni centar “Budo Tomović” Podgorica za 2022. godinu, sa Prijedlogom odluke o davanju saglasnosti na Program rada JU Kulturno – informativni centar “Budo Tomović” Podgorica za 2022. godinu;

53. Program rada JU za brigu o djeci “Dječji savez” Podgorica za 2022. godinu, sa Prijedlogom odluke o davanju saglasnosti na Program rada JU za brigu o djeci “Dječji savez” Podgorica za 2022. godinu;

54. Program rada JU Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju – Podgorica za 2022. godinu, sa Prijedlogom odluke o davanju saglasnosti na Program rada JU Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju – Podgorica za 2022. godinu;

55. Program rada JU za smještaj, rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika psihoaktivnih supstanci Podgorica za 2022. godinu, sa Prijedlogom odluke o davanju saglasnosti na Program rada JU za smještaj, rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika psihoaktivnih supstanci Podgorica za 2022. godinu;

56. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Cjenovnik pijačnih usluga na pijaci na Ćemovskom polju u krugu Stočne pijace;

57. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku o imenovanju Skupštine Društva sa ograničenom odgovornošću „Park prirode rijeka Zeta“;

58. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za odustanak od žalbe koja je izjavljena na presudu Osnovnog suda u Podgorici Rs.br.357/19 od 08.10.2021.godine;

59. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za odustanak od žalbe koja je izjavljena na presudu Osnovnog suda u Podgorici Rs.br.373/19 od 05.11.2021.godine;

60. Informacija o učešću Glavnog grada Podgorice u Regionalnom programu lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (Reload 2);

61. Informacija o stanju mostova u Glavnom gradu, sa prijedlogom mjera za njihovu zaštitu;

62. Informacija o aktivnostima na podsticanju razvoja poljoprivrede i ruralnih područja Glavnog grada Podgorice u 2021. godini;

63. Prijedlog odluke o potvrđivanju Odluke o izmjeni Odluke o obrazovanju Organizacionog odbora za stvaranje uslova za početak rada novoosnovane Opštine Tuzi;

64. Izbor i imenovanja.

Materijal po hitnom postupku:

Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Fudbalskom savezu CG za izvođenje radova na rekonstrukciji tribina fudbalskog stadiona FK “DEČIĆ” u Tuzima

Ostavka odbornika i popuna odborničkog mjesta

Ostavka odbornice Anđe Krunić i Izvještaj Izborne komisije Glavnog grada o popuni odborničkog mjesta