XXXIII sjednica 22. jun 2022. godine, sa početkom u 10,00 časova

1. Prijedlog odluke o potvrđivanju Odluke o utvrđivanju poreske osnovice za obračun poreza na nepokretnosti za 2022. godinu;

2. Prijedlog odluke o potvrđivanju Odluke o umanjenju lokalnih komunalnih taksi i naknada;

3. Prijedlog odluke o proglašenju Spomenika prirode “Park šuma Gorica”;

4. Prijedlog odluke o davanju na korišćenje djelova katastarskih parcela broj 1209,1211,1212 i 1213 KO Podgorica II Fudbalskom savezu Crne Gore;

5. Prijedlog odluke o ustupanju imovine u vlasništvu Glavnog grada Podgorica na privremeno upravljanje Opštini u okviru Glavnog grada – Golubovci;

6. Prijedlog odluke o dopuni Odluke o postavljanju odnosno građenju i uklanjanju pomoćnih objekata na teritoriji Glavnog grada Podgorice;

7. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Statut “Parking servis Podgorica” d.o.o. Podgorica;

8. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Cjenovnik usluga prerade i zbrinjavanja komunalnog otpada na deponiji “Livade” u Podgorici;

9. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Cjenovnik usluga sakupljanja i transporta komunalnog otpada – “Čistoća” d.o.o. Podgorica;

10. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Ugovor o preuzimanju poreskog duga;

11. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku o prenosu pokretne imovine;

12. Informacija o pripremljenosti turističke sezone u Glavnom gradu – Podgorici u 2022. godini;

13. Izbor i imenovanja.