XXXIX sjednica 20. oktobra 2022. godine, sa početkom u 09,00 h

1. Izbor gradonačelnika Glavnog grada - Podgorice; Predlog da se za gradonačelnika Glavnog grada Podgorica izaberegg dr Ivan Vuković   2. Izbor i imenovanja.

XXXVIII sjednica 19. oktobra 2022. godine, sa početkom u 10,00 h

1. Prijedlog odluke o oslobađanju plaćanja naknade za komunalno opremanje zemljišta za katastarsku parcelu 281/2, list nepokretnosti br. 365 KO Podgorica II, u zahvatu DUP-a “Zagorič 3 i 4 – Zona 2”; 2. Prijedlog odluke o…