Entries by EnisaH

X sjednica 13. jun 2019. godine, sa početkom u 10:00 časova

D n e v n i   r e d: 1. Prijedlog Završnog računa Budžeta Glavnog grada – Podgorice za 2018. godinu; 2.Prijedlog oduke o bližim kriterijumima za korišćenje sredstava tekuće i stalne budžetske rezerve; 3.Prijedlog odluke o naknadi za korišćenje prostora bespravnog objekta; 4.Prijedlog odluke o obezbjeđivanju alternativnog smještaja; 5.Prijedlog odluke o obrazovanju Službe Skupštine; […]