Entries by MilenaPavicevic

XXXIV 05. jul 2022. godine, sa početkom u 10,00 časova

1. Izbor gradonačelnika Glavnog grada – Podgorice; 2. Prijedlog odluke o saradnji Glavnog grada – Podgorica sa Gradom Sarajevom; 3. Prijedlog odluke o osnivanju “Omladinskog kluba”; 4. Prijedlog odluke o obrazovanju Komisije za procjenu štete od elementarnih nepogoda; 5. Prijedlog odluke o povećanju osnovnog kapitala “Parking servis Podgorica” d.o.o. Podgorica; 6. Prijedlog odluke o izmjenama […]

XXXIII sjednica 22. jun 2022. godine, sa početkom u 10,00 časova

1. Prijedlog odluke o potvrđivanju Odluke o utvrđivanju poreske osnovice za obračun poreza na nepokretnosti za 2022. godinu; 2. Prijedlog odluke o potvrđivanju Odluke o umanjenju lokalnih komunalnih taksi i naknada; 3. Prijedlog odluke o proglašenju Spomenika prirode “Park šuma Gorica”; 4. Prijedlog odluke o davanju na korišćenje djelova katastarskih parcela broj 1209,1211,1212 i 1213 […]