Entries by MilenaPavicevic

XII sjednica 01. oktobar 2019. godine, sa početkom u 10:00 časova

D n e v n i   r e d: Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o budžetu Glavnog grada Podgorice za 2019.godinu; Prijedlog odluke o lokalnim administrativnim taksama Glavnog grada -Podgorice; Prijedlog odluke o lokalnim komunalnim taksama Glavnog grada -Podgorice; Prijedlog odluke o donošenju Urbanističkog projekta ″Sanitarna deponija sa reciklažnim centrom″ u Podgorici; Prijedlog […]

XI sjednica 25. jul 2019. godine, sa početkom u 10:00 časova

1. Prijedlog poslovnika Skupštine Glavnog grada; 2. Informacija o ostvarivanju Budžeta Glavnog grada – Podgorice u periodu januar-jun 2019. godine; 3. Prijedlog odluke o lokalnim administrativnim taksama; 4. Prijedlog odluke o lokalnim komunalnim taksama; 5. Prijedlog odluke o prirezu porezu na dohodak fizičkih lica; 6. Prijedlog odluke o godišnjoj naknadi za korišćenje prostora za bespravne […]

IX sjednica 11. april 2019. godine, sa početkom u 10:00 časova

1. Izvještaj o radu Gradonačelnika, organa uprave Glavnog grada i službi za 2018. godinu; 2. Prijedlog odluke o određivanju naziva trga i ulica u Podgorici; Mišljenje Gradonačelnika na Prijedlog odluke o određivanju naziva trga i ulica u Podgorici 3. Prijedlog odluke o pečatima Glavnog grada; 4. Prijedlog odluke o prodaji građevinskog zemljišta – urbanističkih parcela […]