X sjednica 13. jun 2019. godine, sa početkom u 10:00 časova

D n e v n i   r e d: 1. Prijedlog Završnog računa Budžeta Glavnog grada – Podgorice za 2018. godinu; 2.Prijedlog oduke o bližim kriterijumima za korišćenje sredstava tekuće i stalne budžetske rezerve; 3.Prijedlog odluke…

IX sjednica 11. april 2019. godine, sa početkom u 10:00 časova

1. Izvještaj o radu Gradonačelnika, organa uprave Glavnog grada i službi za 2018. godinu; 2. Prijedlog odluke o određivanju naziva trga i ulica u Podgorici; Mišljenje Gradonačelnika na Prijedlog odluke o određivanju naziva trga…

VIII sjednica 18. februar 2019.godine, sa početkom u 10:00 časova

1. Prijedlog statuta Glavnog grada; 2. Prijedlog programa rada Skupštine Glavnog grada - Podgorice za 2019. godinu; 3. Prijedlog programa podizanja spomen - obilježja za 2019. godinu; 4. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za zaključenje…

VII sjednica 27.decembar 2018.godine, sa početkom u 09:00 časova

1. Prijedlog odluke o Budžetu Glavnog grada - Podgorice za 2019. godinu; 2. Prijedlog odluke o zaduženju Glavnog grada Podgorica; 3. Prijedlog programa uređenja prostora Glavnog grada Podgorice za 2019. godinu; 4. Prijedlog odluke…

VI sjednica 06.decembar 2018.godine, sa početkom u 09,00 časova

1. Predlog odluke o zaradama lokalnih službenika i namještenika u Glavnom gradu; Zamjena predstavnika predlagača po Predlogu odluke o zaradam lokalnih službenika i namještenika u Glavnom gradu. RIA obrazac 2. Predlog odluke o…