O Skupštini

Skupština je predstavnički organ građana Glavnog grada.

Skupština Glavnog grada ima 58 odbornika.

Sadašnji saziv Skupštine Glavnog grada konstituisan je na sjednici Skupštine održanoj 12. i 13. aprila 2023. godine, nakon sprovedenih izbora koji su održani 23. oktobra 2022. godine.

Na prvoj sjednici održanoj 12. aprila 2023. godine, potvrđeni su mandati odbornika, a u nastavku prve sjednice 13. aprila 2023. godine, za predsjednicu Skupštine Glavnog grada je izabrana dr Jelena Borovinić Bojović.

Na drugoj sjednici održanoj 13. aprila 2023. godine, Skupština Glavnog grada je izabrala prof. dr Oliveru Injac, za gradonačelnicu Glavnog grada. Na istoj sjednici Skupština je donijela odluke o davanju saglasnosti na odluke gradonačelnice Glavnog grada o imenovanju Danila Šaranovića i Luke Rakčevića, za zamjenike gradonačelnice Glavnog grada.

Na trećoj sjednici, održanoj 11. maja 2023. godine, Skupština Glavnog grada je izabrala Branka Vukovića, za potpredsjednika Skupštine Glavnog grada.

Na petoj sjednici, održanoj 22. juna 2023. godine, Skupština Glavnog grada je konstatovala da je mandat sekretaru Veselinu Vukčeviću, prestao na lični zahtjev zbog podnošenja ostavke.

Na petoj sjednici, održanoj 22. juna 2023. godine, Skupština Glavnog grada je za vršioca dužnosti sekretara odredila Miloša Giljena, dipl. pravnika.

Na osmoj sjednici, održanoj 7. novembra 2023. godine, Skupština je imenovala Miloša Giljena, za sekretara Skupštine.

Na istoj sjednici Skupština je donijela zaključak o prestanku mandata zamjeniku gradonačelnice Glavnog grada Danilu Šaranoviću, zbog podnošenja ostavke.

Poslovi Skupštine

Skupština:
1) donosi Statut Glavnog grada;
2) donosi propise i druge opšte akte;
3) donosi strateški plan razvoja Glavnog grada;
4) donosi planove i programe razvoja za pojedine oblasti;
5) donosi urbanističke projekte;
6) donosi program uređenja prostora, odnosno plan komunalnog opremanja;
7) donosi budžet i završni račun budžeta;
8) donosi godišnji program obavljanja komunalnih djelatnosti i usvaja izvještaj o realizaciji programa;
9) donosi godišnji program investicionog održavanja komunalne infrastrukture i usvaja izvještaj o sprovođenju programa;
10) donosi planove i programe iz oblasti zaštite životne sredine i energetske efikasnosti, propisuje akustično zoniranje grada, proglašava zaštićena
      prirodna dobra na lokalitetima sa jedinstvenim prirodnim odlikama;
11) uvodi i utvrđuje poreze, takse, naknade i druge sopstvene prihode;
12) raspolaže nepokretnom imovinom, osim u slučajevima otuđenja imovinskih prava na nepokretnostima neposrednom pogodbom, utvrđenim
      zakonom kojim se uređuje državna imovina;
13) utvrđuje uslove za osnivanje mjesnih zajednica i daje saglasnost na odluke o osnivanju;
14) raspisuje referendum za teritoriju Glavnog grada ili za dio teritorije;
15) odlučuje o građanskoj inicijativi;
16) odlučuje o raspisivanju samodoprinosa za teritoriju Glavnog grada;
17) osniva javne službe;
18) daje saglasnost za zaduživanje javnih službi čiji je osnivač;
19) odlučuje o zaduživanju i davanju garancija u skladu sa zakonom;
20) zaključuje sporazum sa Vladom Crne Gore o realizaciji razvojnih i investicionih projekata u oblastima utvrđenim Zakonom;
21) vrši potvrđivanje mandata i odlučuje o pravima odbornika;
22) donosi odluku o skraćenju mandata Skupštine;
23) bira i razrješava predsjednika Skupštine, gradonačelnika i potpredsjednika Skupštine;
24) daje saglasnost na odluku o imenovanju i razrješenju zamjenika gradonačelnika;
25) imenuje sekretara Skupštine, na predlog predsjednika Skupštine;
26) imenuje članove radnih tijela Skupštine;
27) imenuje i razrješava članove organa upravljanja javnih službi;
28) razmatra i usvaja izvještaj o radu gradonačelnika i radu organa uprave Glavnog grada, stručnih i posebnih službi;
29) razmatra izvještaje o radu javnih službi čiji je osnivač Glavni grad;
30) razmatra izvještaj o realizaciji preporuka Državne revizorske institucije;
31) donosi poslovnik o radu;
32) donosi etički kodeks;
33) donosi odluku o osnivanju etičke komisije;
34) donosi odluku o zaradama lokalnih funkcionera i lica koja imenuje Skupština;
35) donosi odluku o zaradama lokalnih službenika i namještenika;
36) obrazuje stalna i povremena radna tijela za razmatranje pitanja iz svoje nadležnosti;
37) uređuje i obezbjeđuje obavljanje komunalnih djelatnosti i njihov razvoj, uređuje uslove i način organizovanja poslova u obavljanju komunalnih
      djelatnosti i odlučuje o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti;
38) utvrđuje opšte uslove za uređivanje naselja na teritoriji Glavnog grada, korišćenje javnih i drugih površina i uslove i način korišćenja prostora za       
      parkiranje;
39) propisuje opšte uslove održavanja komunalnog reda i mjere za njihovo sprovođenje, u skladu sa zakonom;
40) propisuje uslove, način, rokove i postupak plaćanja komunalne naknade, uz prethodnu saglasnost Vlade;
41) propisuje uslove i način davanja na privremeno korišćenje građevinskog zemljišta i donosi program privremenog korišćenja građevinskog zemljišta;
42) propisuje uslove i način izgradnje i postavljanja privremenih objekata;
43) donosi godišnji program o sticanju nepokretnosti za potrebe Glavnog grada;
44) odlučuje o ustanovljavanju i dodjeljivanju javnih priznanja i nagrada i zvanja počasnog građanina;
45) propisuje radno vrijeme ugostiteljskih, trgovinskih i zanatskih objekata;
46) obrazuje službu za poslove Skupštine;
47) donosi odluku o osnivanju Savjeta za razvoj i zaštitu lokalne samouprave;
48) donosi odluku o čuvanju, upotrebi i uništavanju pečata;
49) donosi odluku o upotrebi simbola;
50) utvrđuje način i postupak učešća građana u vršenju javnih poslova;
51) daje mišljenje skupštini opštine o podnijetoj građanskoj inicijativi o pitanjima iz nadležnosti Glavnog grada, koja su od značaja za opštinu;
52) donosi program podizanja spomen-obilježja;
53) određuje nazive naselja, ulica i trgova;
54) donosi odluku o broju odbornika u Skupštini;
55) donosi odluku o emisiji hartija od vrijednosti;
56) propisuje uslove i način davanja poklona domaćim i stranim pravnim i fizičkim licima iz imovine Glavnog grada;
57) imenuje i razrješava organe upravljanja i organe rukovođenja u javnim službama, odnosno daje saglasnost na imenovanje i razrješenje organa
      rukovođenja javnih službi čiji je osnivač Glavni grad;
58) daje saglasnost na statut javnih službi, na statusne promjene, povećanje i smanjenje glavnice, na cijene komunalnih usluga, na plan razvoja i
      program rada i druge programske akte javnih službi;
59) donosi plan zaštite i spašavanja;
60) propisuje prekršaje za povrede propisa Glavnog grada;
61) donosi odluku o naknadi za rad odbornika;
62) donosi odluku o osnivanju Asocijacije opština za teritoriju Crne Gore;
63) odlučuje o saradnji i udruživanju sa lokalnim zajednicama i asocijacijama drugih zemalja;
64) donosi odluku o zaključenju ugovora sa drugom opštinom radi zajedničkog vršenja određenih poslova iz sopstvene nadležnosti;
65) pokreće inicijativu za izmjene i dopune zakona i drugih propisa;
66) vrši i druge poslove utvrđene zakonom i statutom.