Sekretar

Miloš Giljen, dipl. pravnik

Biografija

Miloš Giljen je rođen 1994. godine u Nikšiću, gdje je završio osnovnu i srednju školu, kada je proglašen za đaka generacije.

Diplomirao je na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore u Podgorici i stekao zvanje diplomiranog pravnika, sa srednjom ocjenom A (9,87).

Radno usavršavanje započeo je u notarskoj, a zatim u advokatskoj kancelariji. U periodu od dvije godine 2018. i 2019. godine, bio je službenik Uprave za nekretnine – Područna jedinica Kotor (tadašnji naziv).

Radno iskustvo stiče i kao pravnik u Demokratskoj narodnoj partiji Crne Gore (2020. godina).

Za savjetnika potpredsjednika Skupštine Crne Gore je imenovan 28. decembra 2020. godine.  Ovu funkciju je obavljao do 28. aprila 2022. godine.

Funkciju zamjenika člana Državne izborne komisije obavlja od 28. decembra 2020. godine.

Stručni ispit za rad u državnim organima položio je 16. maja 2018. godine.

Na petoj sjednici, održanoj 22. juna 2023. godine, Skupština Glavnog grada je za vršioca dužnosti sekretara odredila Miloša Giljena, dipl. pravnika

Sekretar Skupštine:

  • organizuje i stara se o obavljanju stručnih, administrativnih i drugih poslova za Skupštinu i njena radna tijela;
  • priprema sjednice Skupštine i njenih radnih tijela;
  • stara se o primjeni odredaba zakona, Statuta , Poslovnika Skupštine i drugih akata kojima se uređuje način rada Skupštine i njenih radnih tijela;
  • organizuje i rukovodi Službom;
  • odgovoran je za vođenje zapisnika, stenograma, obradu akata Skupštine i njihovu distribuciju i objavljivanje odluka i drugih opštih akata Skupštine;
  • pomaže predsjedniku i potpredsjedniku Skupštine u radu;
  • vrši i druge poslove u skladu sa Statutom, Poslovnikom i drugim aktima Skupštine.