Radna tijela

Skupština Glavnog grada Podgorice ima stalna i povremena radna tijela.

Stalna radna tijela

ODBORI Skupštine:

Odbor za Statut i propise ima predsjednika i osam članova.
Članovi Odbora imenuju se, po pravilu, iz reda diplomiranih pravnika.

Odbor za Statut i propise :

Predsjednik

Mitar Šušić

Članovi:

  1. mr Vasilije Čarapić – zamjenik predsjednika
  2. mr Dragutin Vučinić
  3. Sara Đurišić
  4. Zdenka Popović
  5. Miloš Nikolić
  6. dr Stefan Ćulafić
  7. Zoja Bojanić Lalović
  8. Jovana Drobnjak

Odbor za izbor i imenovanja ima predsjednika i osam članova.

Odbor za izbor i imenovanja:

Predsjednik

mr Vasilije Čarapić

Članovi:

  1. Mitar Šušić – zamjenik predsjednika
  2. Anđela Mićović
  3. Mladen Jovanović
  4. Zdenka Popović
  5. Dr Stefan Ćulafić
  6. mr Andrija Klikovac
  7. Budimir Mugoša
  8. Miloš Mašković           

Odbor za finansije, privredu i razvoj ima predsjednika i osam članova.

Odbor za finansije, privredu i razvoj :

Predsjednik

Stefan Vešović

Članovi:

  1. Anđela Mićović – zamjenica predsjednika
  2. Ranka Otašević
  3. Sara Đurišić
  4. Miljana Kićović
  5. mr Andrija Klikovac
  6. Nikola Rakočević
  7. mr Ksenija Aranitović
  8. Miloš Mašković

Odbor za planiranje i uredjenje prostora, komunalno-stambenu djelatnost, saobraćaj i zaštitu zivotne sredine ima predsjednika i osam članova.

Odbor za planiranje i uredjenje prostora, komunalno-stambenu djelatnost, saobraćaj i zaštitu životne sredine:

Predsjednik  

mr Dragutin Vučinić

Članovi:

  1. Goran Šćepanovi – zamjenik predsjednika
  2. Jasna Jovanović
  3. Boban Radević
  4. Ljiljana Maraš
  5. Vladan Arsović
  6. dr Aleksandra Despotović
  7. mr Mihailo Anđušić
  8. Biljana Ćulafić

Odbor za društvene djelatnosti, međuopštinsku i međunarodnu saradnju ima predsjednika i osam članova.

Odbor za društvene djelatnosti, međuopštinsku i međunarodnu saradnju:

Predsjednik

Branko Vuković

Članovi:

  1. Aleksandar Saša Zeković – zamjenik predsjednika
  2. Nađa Ljiljanić
  3. Branislav Radičević
  4. Mitar Šušić
  5. Boban Radević
  6. dr Slađana Vujačić
  7. Žaklina Oštir
  8. Edin Tuzović

SAVJETI Skupštine:

Savjet za davanje predloga naziva naselja, ulica i trgova ima predsjednika i dvanaest članova.

Predsjednik i osam članova imenuju se iz reda odbornika u Skupštini, a četiri člana iz reda stručnih, naučnih i kulturnih radnika.

Savjet za davanje predloga naziva naselja, ulica i trgova:

Predsjednik

Boris Pejović

Članovi:

  1. Branislav Radičević
  2. Mitar Šušić
  3. Stefan Vešović
  4. Mitar Vuković
  5. mr Mihailo Anđušić
  6. dr Nermin Abdić
  7. Zoja Bojanić Lalović – zamjenica predsjednika
  8. Edin Tuzović
  9. Dragan Čađenović
  10. Vladimir Vujović
  11. dr Žarko Leković
  12. Gordana Čukić

Savjet za pitanja lica sa invaliditetom ima predsjednika i dvanaest članova.

Predsjednik i osam članova imenuju se iz reda odbornika u Skupštini, jedan član je starješina organa lokalne uprave nadležnog za poslove socijalnog staranja, a tri člana su predstavnici nevladinih organizacija koje u osnivačkom aktu i statutu imaju utvrđene djelatnosti i ciljeve za ostvarivanje i unapređivanje prava lica sa invaliditetom.

Savjet za pitanja lica sa invaliditetom :

Predsjednik

Goran Šćepanović 

Članovi:

  1. Branislav Radičević
  2. Branka Marković
  3. Nemanja Baošić
  4. Miljana Kićović
  5. ____________
  6. dr Slađana Vujačić
  7. dr Nermin Abdić
  8. mr Ksenija Aranitović
  9. dr Ida Kolinović
  10. Milica Šćepanović
  11. Milijana Ćirković
  12. Aleksandra Pavićević

Savjet za prevenciju narkomanije i drugih bolesti zavisnosti

Savjet za prevenciju narkomanije i drugih bolesti zavisnosti ima predsjednika i osam članova.

Predsjednik i četiri člana se imenuju iz reda odbornika u Skupštini, a četiri člana iz reda stručnih i naučnih radnika.

Savjet za prevenciju narkomanije i drugih bolesti zavisnosti:

Predsjednica

___________

Članovi:

  1. Sanja Krkeljić – zamjenica predsjednice savjeta
  2. Jevrosima Pejović
  3. Ljiljana Maraš
  4. Aleksandar Saša Zeković
  5. dr Lazar Malešević
  6. Nada Muratović
  7. dr Ida Kolinović
  8. Marija Pavićević
Povremena radna tijela

Komisije, kao povremena radna tijela, obrazuju se za izvršenje odredjenih poslova Skupštine i njihov mandat prestaje izvršenjem posla, odnosno zadatka za koji su obrazovane.

Neformalna radna tijela

Ženski klub Skupštine Glavnog grada je osnovan kao neformalna skupštinska grupa čije aktivnosti treba da doprinesu afirmaciji rodne ravnopravnosti i boljem položaju žena u društvu.

Ciljevi i principi Kluba su podsticanje žena na veće učešće u političkom i javnom životu na lokalnom nivou, unapređenje položaja žena u svim sferama društva, kao i podsticanje i unapređenje solidarnosti i humanosti, promovisanje volonterizma i međusobnog pomaganja.

Članice Ženskog Kluba, pored predsjednice Skupštine dr Jelene Borovinić Bojović su: 

 1. Jevrosima Pejović, Nađa Ljiljanić, Anđela Mićović, Branka Marković, Tamara Rosandić i Bojana Savić  iz Kluba odbornika Pokret „Evropa sad!”, 
 2. Sanja Krkeljić iz Kluba odbornika Demokratska narodna partija – Radnička partija,
 3. Anika Bajić iz Kluba odbornika Pokret za promjene,
 4. Zdenka Popović i Miljana Kićović iz Kluba odbornika Demokrate – Demos,
 5. mr Milena Vuković – Sekulović, Maja Vučelić iz Kluba odbornika „Može Podgorica – Ovo je naš grad!”,
 6. Zoja Bojanić Lalović, dr Slađana Vujačić, Žaklina Oštir, mr Ksenija Aranitović, dr Maja Miročević Rotolo, prof. dr Aleksandra Despotović, Biljana Ćulafić iNataša Vučinić iz Kluba odbornika Demokratske partije socijalista i
 7. mr Milica Lekić i Jovana Drobnjak iz Kluba odbornika Socijaldemokrata Crne Gore i Liberalne partije.