XII sjednica 15. maj 2024. godine

Sjednica će se održati u srijedu, 15. maja 2024. godine, u zgradi Skupštine Glavnog grada – Podgorice – sala na I spratu, Ul. Njegoševa br. 20, sa početkom u 10.00 sati.

            Za ovu sjednicu predlažem sljedeći:

D n e v n i   r e d:

 1. Predlog odluke o izmjeni Odluke o organizaciji Proljećnog pazara 2024. godine;
 2. Predlog Odluke o opštinskim i nekategorisanim putevima na teritoriji Glavnog grada Podgorica;
 3. Predlog Odluke o preuzimanju dijela duga po osnovu kreditnog zaduženja DOO  „Vodovod i kanalizacija“ Podgorica;
 4. Predlog Odluke o prenosu prava svojine Crnoj Gori na nepokretnostima – za potrebe realizacije projekata vezanih za objekte Kolektivnog centra “Vrela Ribnička”;
 5. Predlog Odluke  o pribavljanju nepokretnosti za potrebe izgradnje i rekonstrukcije saobraćajnica u zahvatu DUP-a »Radoje Dakić« – izmjene i dopune u Podgorici;
 6. Predlog Odluke o određivanju lokacije sa elementima urbanističko – tehničkih uslova za rekonstrukciju lokalnog objekta od opšteg interesa – sportskog objekta SC „Ljubović“;
 7. PredlogOdluke o davanju saglasnosti za ustupanje nepokretnosti na korišćenje Javnoj predškolskoj ustanovi „Ljubica Popović“, bez naknade;
 8. Predlog Odluke o podizanju spomen-obilježja postavljanjem spomen-biste Mihaju Emineskuu – Mihai Eminescu;
 9. Izvještaj o radu gradonačelnice, organa uprave, posebnih i stručnih službi Glavnog grada za 2023. godinu;
 10.  Izvještaj o realizaciji Programa obavljanja komunalnih djelatnosti za 2023. godinu „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Podgorica, sa Predlogom ocjena i zaključaka i Predlogom odluke o načinu pokrića ostvarenog gubitka „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Podgorica u 2023. godini i godišnji Izvještaj o aktivnostima na sprovođenju i unapređenju upravljanja i kontrola za 2023. godinu;
 11.  Izvještaj o realizaciji Programa obavljanja komunalnih djelatnosti za 2023. godinu „Čistoća“ d.o.o. Podgorica, sa Predlogom ocjena i zaključaka i Predlogom odluke o načinu pokrića ostvarenog gubitka „Čistoća“ d.o.o. Podgorica u 2023. godini i godišnji Izvještaj o aktivnostima na sprovođenju i unapređenju upravljanja i kontrola za 2023. godinu;
 12.  Izvještaj o realizaciji Programa obavljanja komunalnih djelatnosti za 2023. godinu „Zelenilo“ d.o.o. Podgorica, sa Predlogom ocjena i zaključaka i Predlogom odluke o raspodjeli ostvarene dobiti „Zelenilo“ d.o.o. Podgorica u 2023. godini i godišnji Izvještaj o aktivnostima na sprovođenju i unapređenju upravljanja i kontrola za 2023. godinu;
 13.  Izvještaj o realizaciji Programa obavljanja komunalnih djelatnosti za 2023. godinu „Pogrebne usluge“ d.o.o. Podgorica, sa Predlogom ocjena i zaključaka i Predlogom odluke o raspodjeli ostvarene dobiti „Pogrebne usluge“ d.o.o. Podgorica u 2023. godini i godišnji Izvještaj o aktivnostima na sprovođenju i unapređenju upravljanja i kontrola za 2023. godinu;
 14.  Izvještaj o realizaciji Programa obavljanja komunalnih djelatnosti za 2023. godinu „Komunalne usluge“ d.o.o. Podgorica, sa Predlogom ocjena i zaključaka i Predlogom odluke o raspodjeli ostvarene dobiti „Komunalne usluge“ d.o.o. Podgorica u 2023. godini i godišnji Izvještaj o aktivnostima na sprovođenju i unapređenju upravljanja i kontrola za 2023. godinu;
 15.  Izvještaj o realizaciji Programa obavljanja komunalnih djelatnosti za 2023. godinu „Deponija“ d.o.o. Podgorica, sa Predlogom ocjena i zaključaka i Predlogom odluke o raspodjeli ostvarene dobiti „Deponija“ d.o.o. Podgorica u 2023. godini i godišnji Izvještaj o aktivnostima na sprovođenju i unapređenju upravljanja i kontrola za 2023. godinu;
 16.  Izvještaj o realizaciji Programa obavljanja komunalnih djelatnosti za 2023. godinu „Tržnice i pijace“ d.o.o. Podgorica, sa Predlogom ocjena i zaključaka i Predlogom odluke o pokriću akumuliranog gubitka „Tržnice i pijace“ d.o.o. Podgorica  i godišnji Izvještaj o aktivnostima na sprovođenju i unapređenju upravljanja i kontrola za 2023. godinu;
 17.  Izvještaj o realizaciji programa obavljanja komunalnih djelatnosti za 2023. godinu „Parking servis Podgorica“ d.o.o. Podgorica, sa Predlogom odluke o raspodjeli ostvarene dobiti „Parking servis Podgorica“ d.o.o. Podgorica u 2023. godini i godišnji Izvještaj o aktivnostima na sprovođenju i unapređenju upravljanja i kontrola za 2023. godinu;
 18.  Izvještaj o radu Agencije za stanovanje d.o.o. Podgorica za 2023. godinu, sa Predlogom ocjena i zaključaka i Predlogom odluke o raspodjeli ostvarene dobiti Agencije za stanovanje d.o.o. Podgorica u 2023. godini i godišnji Izvještaj o aktivnostima na sprovođenju i unapređenju upravljanja i kontrola za 2023. godinu;
 19.  Izvještaj o radu Agencije za upravljanje zaštićenim područjima Glavnog grada d.o.o. za 2023. godinu, sa Predlogom ocjena i zaključaka;
 20.  Izvještaj o radu Agencije za izgradnju i razvoj Podgorice d.o.o. za 2023. godinu, sa Predlogom ocjena i zaključaka;
 21.  Izvještaj o radu Javne ustanove „Gradsko pozorište“ Podgorica za 2023. godinu, sa Predlogom ocjena i zaključaka;
 22.   Izvještaj o radu JU Muzeji i galerije Podgorice za 2023. godinu, sa Predlogom ocjena i zaključaka;
 23.  Izvještaj o radu Javne ustanove Narodna biblioteka „Radosav Ljumović“ Podgorica za 2023. godinu, sa Predlogom ocjena i zaključaka;
 24.  Izvještaj o radu JU Kulturno – informativni centar „Budo Tomović“ za 2023. godinu, sa Predlogom ocjena i zaključaka;
 25.  Izvještaj o radu Javne ustanove za brigu o djeci „Dječji savez“ Podgorica za 2023. godinu, sa Predlogom ocjena i zaključaka;
 26.  Izvještaj o radu Javne ustanove Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju – Podgorica za 2023. godinu, sa Predlogom ocjena i zaključaka;
 27.  Izvještaj o radu Javne ustanove za smještaj, rehabilitaciju i resocijalizaciju korisika psihoaktvnih supstanci – Podgorica za 2023. godinu, sa Predlogom ocjena i zaključaka;
 28.  Izvještaj o radu Službe komunalne policije Glavnog grada – Podgorica za period 01.01.2023. godine – 31.12.2023. godine, sa Predlogom ocjena i zaključaka i godišnji Izvještaj o aktivnostima na sprovođenju i unapređenju upravljanja i kontrola za 2023. godinu;
 29.  Izvještaj o radu Službe zaštite i spašavanja Glavnog grada Podgorica za 2023. godinu sa Predlogom ocjena i zaključaka i godišnji Izvještaj o aktivnostima na sprovođenju i unapređenju upravljanja i kontrola za 2023. godinu;
  POVLAČENJE TAČKE
 30.  Izvještaj o sprovođenju Strateškog plana razvoja Glavnog grada Podgorica (2020-2025) za 2023. godinu;
 31.  Izvještaj o sprovođenju Plana upravljanja komunalnim i neopasnim građevinskim otpadom u Glavnom gradu – Podgorica za 2023. godinu;
 32.  Izbor i imenovanja.

Ostavka

Ostavka dr Maje Miročević Rotolo

Po hitnom

Po hitnom – Sportski objekti

Po hitnom – Putevi

Izvještaj izborne komisije